Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové výdavky > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Odpis TZ hmotného majetku užívaného na základe vecného bremena

Odpis TZ hmotného majetku užívaného na základe vecného bremena

Otázka

Spoločnosť je užívateľom nehnuteľnosti na základe odplatne zriadeného vecného bremena zapísaného v katastri nehnuteľností v prospech užívateľa (oprávnený z vecného bremena, §151n až §151r Občianskeho zákonníka). Užívateľ nehnuteľnosti uvedenú nehnuteľnosť technicky zhodnotil, pričom vlastník hmotného majetku nezvýšil vstupnú cenu tohto majetku a užívateľ disponuje jeho písomným súhlasom na odpisovanie tohto technického zhodnotenia. Zmluva o zriadení vecného bremena bola uzatvorená pred 01.01.2015 a aj technické zhodnotenie bolo uvedené do užívania pred 01.01.2015. Môže užívateľ toto technické zhodnotenie odpisovať v súlade s § 24 ods. 2 ZDP v zdaňovacom období roka 2015 a ak áno, či môže analogicky postupovať aj v zdaňovacom období roka 2014 a predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach? Ako by sa uvedené posudzovalo u spoločnosti, ktorá uplatňuje hospodársky rok?

Odpoveď

V § 17 ods. 20 ZDP je s účinnosťou od 01.01.2015 zavedená legislatívna skratka „nájomca“, ktorým sa rozumie nájomca alebo užívateľ podľa osobitného predpisu. V zmysle tohto ustanovenia sa nájomcom rozumie aj užívateľ veci na základe zmluvy o zriadení vecného bremena uzatvorenej podľa § 151n až § 151r Občianskeho zákonníka.
Podľa § 24 ods. 2 ZDP technické zhodnotenie prenajatého hmotného majetku uhradené nájomcom môže odpisovať nájomca na základe písomnej zmluvy s vlastníkom, ak vlastník nezvýšil vstupnú cenu hmotného majetku o tieto výdavky. V nadväznosti na zavedenú legislatívnu skratku v § 17 ods. 20 ZDP môže technické zhodnotenie majetku odpisovať aj užívateľ, ktorý uvedený majetok užíva na základe zmluvy o zriadení vecného bremena.
Nakoľko k § 17 ods. 20 ZDP v znení účinnom od 01.01.2015 nie je prechodné ustanovenie, zastávame názor, že užívateľ, ktorý hmotný majetok užíva na základe zmluvy o zriadení vecného bremena, môže po splnení podmienok podľa § 24 ods. 2 ZDP odpisovať len technické zhodnotenie na užívanom majetku, ktoré bolo uvedené do užívania od 01.01.2015 (a to aj v prípade, ak zmluva o zriadení vecného bremena bola uzatvorená pred 01.01.2015).
Ak spoločnosť má zdaňovacie obdobie, ktorým je hospodársky rok, ktorý začal v roku 2014 a skončí v roku 2015, pričom technické zhodnotenie uhradené užívateľom bolo uvedené do užívania v priebehu tohto zdaňovacieho obdobia, tzn. aj pred 01.01.2015 (nakoľko odpisy sa uplatňujú na konci zdaňovacieho obdobia, t. j. v roku 2015), spoločnosť si môže uplatniť daňové odpisy z technického zhodnotenia v pomernej výške z ročného odpisu
(počnúc mesiacom, v ktorom bolo technické zhodnotenie uvedené do užívania).