Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Zrušenie rozhodnutia o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie z pohľadu účtovníctva

Zrušenie rozhodnutia o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie z pohľadu účtovníctva

Otázka

Určenie účtovného obdobia účtovnej jednotky - právnickej osoby pri zrušení rozhodnutia o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Odpoveď

Podľa § 68 ods. 12 Obchodného zákonníka spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti môžu zrušiť svoje rozhodnutie o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie do času, než sa začalo s rozdeľovaním likvidačného zostatku. Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia sa skončí výkon funkcie likvidátora, ktorý je povinný odovzdať všetky doklady o priebehu likvidácie štatutárnemu orgánu spoločnosti.

Zdaňovacie obdobie daňovníka, ktorý vstúpil do likvidácie, sa začína dňom jeho vstupu do likvidácie a končí sa dňom skončenia likvidácie. V § 41 ods. 4 zákon o dani z príjmov stanovuje zdaňovacie obdobie daňovníka v likvidácii v prípade, že likvidácia neskončí do 31.12. druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie. Zákon o dani z príjmov zdaňovacie obdobie ani postup daňovníka v prípade, kedy je po vstupe do likvidácie zrušené rozhodnutie spoločnosti o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie podľa § 68 ods. 12 Obchodného zákonníka neupravuje. Nakoľko zákon o dani z príjmov túto situáciu explicitne nerieši, pri stanovení zdaňovacieho obdobia je potrebné vychádzať z ustanovení zákona o dani z príjmov, ako aj z ustanovení § 16 zákona č. 431/2001 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve'') týkajúcich sa otvorenia a uzavretia účtovných kníh.

Ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu do likvidácie je podľa § 16 ods. 4 písm. d) zákona o účtovníctve účtovná jednotka (daňovník) povinná uzavrieť účtovné knihy a zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku. Účtovné a zdaňovacie obdobie, ktoré sa začalo pred vstupom daňovníka do likvidácie, sa končí dňom predchádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie. Za toto zdaňovacie obdobie je daňovník povinný podať daňové priznanie v lehote podľa § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov.

V súlade s § 16 zákona o účtovníctve sa obchodnej spoločnosti pri vstupe do likvidácii začína účtovné obdobie dňom vstupu do likvidácie a malo by skončiť dňom skončenia likvidácie. V prípade, ak v súlade s Obchodným zákonníkom sa spoločníci alebo príslušný orgán obchodnej spoločnosti rozhodli zrušiť vstup do likvidácie a pokračovať v podnikaní, mala by obchodná spoločnosť uzatvoriť účtovné knihy a zostaviť účtovnú závierku posledný deň príslušného účtovného obdobia, v ktorom bolo zrušené rozhodnutie o vstupe do likvidácie.

Ak v zdaňovacom období odo dňa vstupu daňovníka do likvidácie do 31. 12. druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie, k zrušeniu rozhodnutia spoločníkov alebo príslušného orgánu spoločnosti o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie:
- nedôjde  -  je daňovník  povinný podať daňové priznanie v súlade s § 41 ods. 4 zákona o dani z príjmov,
- dôjde - zdaňovacím a účtovným obdobím je obdobie odo dňa vstupu daňovníka do likvidácie
do posledného dňa zdaňovacieho obdobia daňovníka, t. j. posledného dňa kalendárneho roka alebo hospodárskeho roka, v ktorom bolo rozhodnuté o zrušení rozhodnutia o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie, pričom daňovník má povinnosť podať daňové priznanie podľa § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov.

Napríklad, ak spoločnosť, ktorej zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, vstúpila dňa 01.05.2015 do likvidácie a dňa 01.07.2016 dôjde k zrušeniu rozhodnutia spoločníkov o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie,  zdaňovacím obdobím je obdobie od 01.05.2015 do 31.12.2016. Za uvedené zdaňovacie obdobie má spoločnosť povinnosť podať daňové priznanie podľa § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov. Pokiaľ by spoločnosť, napríklad v  zdaňovacích obdobiach ukončených v rokoch 2010 až 2013 vykázala  daňové straty, v uvedenom zdaňovacom období pri ich odpočte postupuje podľa § 52za ods. 4 zákona o dani z príjmov, podľa ktorého sa tieto straty odpočítajú od základu dane rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období. Spoločnosť pri platení daňovej licencie za uvedené zdaňovacie obdobie postupuje podľa § 46b  zákona o dani z príjmov.

Pokiaľ by spoločnosť, ktorej zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, vstúpila do likvidácie, napr. dňa 01.05.2013 a dňa 01.07.2015 dôjde k zrušeniu rozhodnutia spoločníkov o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie,  zdaňovacím obdobím je obdobie od 01.05.2013 do 31.12.2015. Nakoľko zdaňovacie obdobie začalo pred 01.01.2014, za uvedené zdaňovacie obdobie sa ustanovenie 52za ods. 4 zákona o dani z príjmov nepoužije a spoločnosť v nadväznosti na § 52za ods. 7 zákona o dani z príjmov daňovú licenciu neplatí.