Technické zhodnotenie inventarizačného prebytku

Otázka

Budova zaúčtovaná v účtovníctve účtovnej jednotky ako inventúrny prebytok zistený v roku 2013 nie je daňovo odpisovaná podľa § 23 ods. 2 písm. c) ZDP účinného do 31.12.2014. Na budove bolo v roku 2014 a tiež aj v roku 2015 vykonané technické zhodnotenie. Je možné daňovo odpisovať technické zhodnotenie vykonané v roku 2014 a tiež v roku 2015 na budove, ktorá bola zaúčtovaná v účtovníctve ako inventúrny prebytok v roku 2013?

Odpoveď

S účinnosťou od 1.1.2015 sa v súlade so znením § 17 ods. 3 písm. j) ZDP nezahrnie do základu dane z príjmov inventarizačný prebytok odpisovaného hmotného majetku a nehmotného majetku zistený pri inventarizácii v zdaňovacom období, v ktorom bolo o ňom účtované vo výnosoch podľa osobitného predpisu; tento prebytok sa zahrnie do základu dane počas doby odpisovania tohto majetku podľa § 26 ZDP a vo výške odpisu podľa § 27 ZDP. Osobitným predpisom je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Zároveň je
z ustanovenia § 23 ods. 2 ZDP vypustené, že z odpisovania sú vylúčené inventarizačné prebytky hmotného a nehmotného majetku zistené pri inventarizácii.

Pri zahrnutí uvedených inventarizačných prebytkov do základu dane z príjmov s účinnosťou od 1.1.2015, vzhľadom na absenciu prechodných ustanovení k zmenám ZDP účinným od 1.1.2015, je možné postupovať nasledovne:
1. inventarizačné prebytky zistené a zaúčtované do 31.12.2014 posudzovať podľa znenia 23 ods. 2 písm. c) ZDP v znení účinnom do konca roka 2014 a vylúčiť ich z odpisovania, alebo
2. inventarizačné prebytky zistené a zaúčtované do 31.12.2014 odpisovať v súlade so znením § 17 ods. 3 písm. j) ZDP, ktoré nadobudlo účinnosť od 1.1.2015.

Vo väzbe na to, ktorý postup si daňovník vyberie, je potrebné posúdiť aj technické zhodnotenie vykonané na takomto majetku. Ak by daňovník postupoval podľa bodu č. 1, potom v prípade technického zhodnotenia hmotného majetku (vyššieho ako 1 700 eur), ktorý bol zistený pri inventarizácii a daňovo sa nemôže odpisovať, technické zhodnotenie sa považuje za iný majetok podľa § 22 ods. 6 písm. e) ZDP, ktorý sa bude odpisovať v súlade s príslušnými ustanovenia ZDP tak, ako v prípade technického zhodnotenia plne odpísaného hmotného
majetku. Ak by daňovník postupoval podľa bodu č. 2, potom vykonané technické zhodnotenie uvedeného hmotného majetku (za podmienok ustanovených v § 29 ZDP) je súčasťou vstupnej ceny tohto majetku v súlade so znením § 25 ods. 2 ZDP v tom zdaňovacom období, v ktorom bolo dokončené a zaradené do užívania.