prenájom hmotného a nehmotného majetku

Otázka

Podľa § 17 ods. 19 písm. b) ZDP sú súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení výdavky (náklady) na nájomné za prenájom hmotného a nehmotného majetku.
Ust. § 22 ods. 2 ZDP upravuje, čo sa rozumie odpisovaným hmotným majetkom na účely ZDP. Ust. § 22 ods. 7 ZDP upravuje, čo sa rozumie nehmotným majetkom na účely ZDP. Ďalej ust. § 23 ZDP taxatívne vymenováva hmotný majetok a nehmotný majetok vylúčený z odpisovania.
Súčasne § 16 ods. 1 písm. e) bod 1 ZDP ustanovuje ako zdroj príjmov nerezidentov na území SR odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov, výrobnotechnických a iných hospodársky využiteľných poznatkov (knowhow).
Podľa ust. § 17 ods. 19 písm. b) ZDP sa posudzujú výdavky (náklady) na nájomné za hmotný majetok a nehmotný majetok podľa § 22 ods. 2 a 7 a § 23 ZDP alebo aj výdavky (náklady) na nájomné za drobný hmotný majetok a drobný nehmotný majetok alebo aj výdavky (náklady) vzťahujúce sa k úhrade príjmov podľa § 16 ods. 1 písm. e) bod 1 ZDP?

Odpoveď

Podľa § 19 ods. 4 ZDP v znení účinnom do 31.12.2014 sa do daňových výdavkov v nadväznosti na zaplatenie zahŕňalo nájomné platené fyzickej osobe, pričom okrem vymedzenia osoby, ktorá nájomné prijíma, neboli ustanovené ďalšie podmienky. Z uvedeného vyplývalo, že ak daňovník uhrádzal fyzickej osobe nájomné za akýkoľvek prenajatý hmotný a nehmotný majetok alebo vec (odpisovaný aj neodpisovaný, aj drobný majetok), mohol tento výdavok (náklad) zahrnúť do daňových výdavkov až po jeho zaplatení.
Z ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktoré upravujú nájomnú zmluvu, nájomné atď., možno vyvodiť, čo sa rozumie pojmom „nájomné“. Podľa § 663 Občianskeho zákonníka nájomnou zmluvou prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju dočasne (v dojednanej dobe) užíval alebo z nej bral úžitky. Nájomné podľa Občianskeho zákonníka je vymedzené ako odplata za užívanie alebo branie úžitkov z užívania akejkoľvek veci. Obdobný význam má nájomné v osobitných prípadoch, ako napr. podľa zákona č. 116/1990 Zb., zákona
č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, Nariadenia vlády SR č. 208/1994 Z. z. o nájme poľnohospodárskych a lesných nehnuteľností a o nájme poľnohospodárskeho podniku, § 630 až § 637 Obchodného zákonníka v prípade nájmu dopravného prostriedku.
Podľa dôvodovej správy k zákonu č. 333/2014 Z. z. zámerom zrušenia § 19 ods. 4 ZDP v znení účinnom do 31.12.2014 bolo zjednotenie úpravy daňových výdavkov po zaplatení do jedného ustanovenia - do § 17 ods. 19 ZDP, pričom v prípade nájomného sa podmienka zaplatenia od 1.1.2015 posudzuje pri nájomnom platenom nielen fyzickým osobám, ale aj právnickým osobám.

Príjmami nerezidenta zo zdrojov na území SR podľa § 16 ods. 1 písm. e) bod 1, 2 a 4 ZDP sú, okrem iného, nasledovné úhrady od rezidentov SR alebo od stálych prevádzkarní nerezidentov, ak sú umiestnené na území SR:
- odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov (softvérov), návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných  poznatkov (know-how) ,
- odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu,
- nájomné alebo príjmy plynúce z iného využitia hnuteľných vecí umiestnených na území SR.
Príjmom nerezidenta zo zdrojov na území SR sú tiež príjmy podľa § 16 ods. 1 písm. f) ZDP, okrem iného, z nájomného nehnuteľnosti umiestnenej na území SR.
Spoločným znakom týchto príjmov je ich podstata, a to, že vlastník poskytuje inej osobe právo na dočasné užívanie veci počas dohodnutej doby za dohodnutú odplatu, čo je veľmi blízke nájomnému v zmysle Občianskeho zákonníka.

V zmysle vyššie uvedeného, s prihliadnutím na zámer zrušenia znenia § 19 ods. 4 ZDP v znení účinnom do 31.12.2014 a na význam pojmu „nájomné“ podľa všeobecnej úpravy v zmysle Občianskeho zákonníka, resp. osobitných nájomných vzťahov upravených v iných právnych predpisoch, sa § 17 ods. 19 písm. b) ZDP použije na výdavky (náklady) na nájomné za prenájom akéhokoľvek majetku, čiže nielen na nájomné za odpisovaný a neodpisovaný hmotný a nehmotný majetok, ale aj na nájomné za dlhodobý hmotný majetok s ocenením do 1 700 eur a dlhodobý nehmotný majetok s ocenením do 2400 eur. Ust. § 17 ods. 19 písm. b) ZDP sa tiež použije aj na výdavky (náklady) na nájomné poukazované v prospech nerezidenta, ktoré sa vzťahujú k príjmom podľa § 16 ods. 1 písm. e) bod 1, 2 a 4 a písm. f) ZDP s výnimkou príjmov za prevod vlastníckeho práva.