Úvod > DPH > Miesto dodania služieb > Dodanie služieb vzťahujúcich sa k nehnuteľnosti - § 16 ods. 1 > služby vzťahujúce sa k nehnuteľnosti - miesto dodania

služby vzťahujúce sa k nehnuteľnosti - miesto dodania

Služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť  - § 16 ods. 1
Miesto dodania týchto služieb sa určuje podľa toho, KDE SA NEHNUTEĽNOSŤ NACHÁDZA. K predmetným službám patria aj ubytovacie služby, služby realitných maklérov, služby architektov, stavebný dozor, služby zamerané na koordináciu a prípravu stavebných prác.
Ak sa nehnuteľnosť nachádza v SR, daň sa platí v SR, ak sa nehnuteľnosť nachádza v  IČŠ (iný členský štát) alebo v treťom štáte, miestom dodania je ČŠ alebo tretí štát, kde sa nehnuteľnosť nachádza a daň sa odvádza tam.

TUZEMSKO: ak sa služby vzťahujú k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v SR, miestom dodania je SR.
Ide o nasledovné služby:
•Prenájom parkovacej plochy, prenájom nehnuteľnosti (kancelárií, bytov a pod.)
•Stavebné práce na nehnuteľnosti
•Výkopové práce
•Zámočnícke práce súvisiace s výstavbou nehnuteľnosti
•Pokrývačské práce súvisiace s nehnuteľnosťou
•Klampiarske práce súvisiace s nehnuteľnosťou
•Vodoinštalatérske práce súvisiace s nehnuteľnosťou
•Maliarske práce súvisiace s nehnuteľnosťou
•Strážna služba – ak sa stráži objekt
•Upratovacie práce súvisiace s výstavbou nehnuteľnosti a so zariadeniami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou nehnuteľnosti a  globálne upratovacie služby, ktoré v sebe zahŕňajú aj upratovanie nábytku + upratovanie strojov a zariadení, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou nehnuteľnosti
•Stavebný dozor a dozor nad bezpečnosťou práce na stavbe
•Práce žeriavom pri stavbe konštrukcií
•Architektonické služby
•Stavební znalci
•Ubytovacie služby
•Elektrikárske práce súvisiace s nehnuteľnosťou
•Deratizačné práce, ak súvisia s objektom
•Čistenie komunikácií
•Geodetické práce
•Služby za užívanie ciest, diaľnic (Mýtne poplatky)
•Montáž oceľových konštrukcií
•Lesnícke práce (ťažba dreva)
•Poľnohospodárske práce (siatie, úprava povrchov, zber úrody)
•Poddodávky stavebných prác vzťahujúce sa na nehnuteľnosť
•Realitná činnosť

Poznámka: ide o pomocný zoznam dodania služieb vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť.
Viac informácií nájdete v Metodickom pokyne k uplatneniu dane z pridanej hodnoty pri službách vzťahujúcich sa na nehnuteľnosti  - link: https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/dane/metodicke-pokyny

KTO V TUZEMSKU PLATÍ  DAŇ
• Tuzemský platiteľ ako dodávateľ služieb vzťahujúcich sa k nehnuteľnosti
• Tuzemský podnikateľ ako odberateľ služby vzťahujúcej sa k nehnuteľnosti od zahraničného podnikateľa, ktorý nie je v tuzemsku usadený (nemá tu sídlo, stálu prevádzkareň alebo bydlisko)
• Zahraničný dodávateľ, ak dodá službu spojenú s nehnuteľnosťou na území SR, pričom má v tuzemsku stálu prevádzkareň, prostredníctvom ktorej bola služba dodaná

KTO V TUZEMSKU NEPLATÍ  DAŇ
• Tuzemská zdaniteľná osoba (podnikateľ)registrovaná pre daň podľa § 7 a § 7a zákona o DPH,ak dodáva služby vzťahujúce sa k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území tuzemska, ale príjem z dodaných služieb vstupuje do obratu podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH (obrat je definovaný v § 4 ods. 7)
• Tuzemský platiteľ – ak dodáva služby vzťahujúce sa k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v zahraničí
• Tuzemský platiteľ ako poddodávateľ -ak dodáva služby vzťahujúce sa k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v zahraničí

ZAHRANIČIE
Ak sa služby vzťahujú k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v inom členskom štáte (IČŠ) alebo v treťom štáte, miestom dodania je  IČŠ alebo tretí štát, kde sa odvádza daň, t.j. v takom prípade služby vzťahujúce sa k nehnuteľnosti sa nezdaňujú tuzemskou DPH.

KTO V ZAHRANIČÍ PLATÍ DAŇ
•Slovenský platiteľ – ak dodáva služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v zahraničí pre súkromné osoby, alebo nepodnikajúce subjekty – overí si povinnosť registrácie v zahraničí
•Zahraničný odberateľ – ak prijíma služby vzťahujúce sa k nehnuteľnosti od slovenského platiteľa
•Ak sa určí miesto dodania služieb vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť v inom členskom štáte, daná služba sa neuvádza v daňovom priznaní ani v súhrnnom výkaze.

FAQ

Otázka č. 1 - Stavebné práce dodané slovenským platiteľom na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v ČR
Slovenský platiteľ poskytol pokrývačské práce na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v ČR pre podnikateľa, ktorý má sídlo v ČR. Ako ma slovenský platiteľ vystaviť faktúru? Uvedie slovenskú daň? Musí sa registrovať v ČR?
Odpoveď
Miesto dodania je ČR – tam, kde sa nachádza nehnuteľnosť. Z uvedeného vyplýva, že daň je splatná v ČR. Slovenský podnikateľ vo faktúre neuvádza slovenskú DPH a v ČR si overí podmienky platenia dane v ČR  (napr.. prenos daňovej povinnosti na českého podnikateľa). Dodané práce sa neuvádzajú v daňovom priznaní, ani v súhrnnom výkaze, ani v kontrolnom výkaze.

Otázka č. 2 - Stavebné práce dodané slovenským platiteľom na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v SR
Slovenský platiteľ poskytol pokrývačské práce na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v SR pre podnikateľa, ktorý má sídlo v ČR. Ako ma slovenský platiteľ vystaviť faktúru? Uvedie slovenskú daň?
Odpoveď
Miesto dodania je SR – tam, kde sa nachádza nehnuteľnosť. Z uvedeného vyplýva, že daň je splatná v SR. Slovenský platiteľ vo faktúre uvádza slovenskú DPH. Dodané práce uvádza v daňovom priznaní v riadku 03 a 04. V kontrolnom výkaze sa predmetné služby uvádzajú v časti A1.

Otázka č. 3 - Stavebné práce dodané slovenským podnikateľom na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Nemecku pre nemeckého podnikateľa
Slovenský podnikateľ, ktorý nemá postavenie platiteľa dane, poskytol murárske práce na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Nemecku pre podnikateľa, ktorý má sídlo v Nemecku. Aké má povinnosti slovenský podnikateľ z hľadiska DPH?
Odpoveď
Miesto dodania je Nemecko – tam, kde sa nachádza nehnuteľnosť. Z uvedeného vyplýva, že daň je splatná v Nemecku. Slovenský podnikateľ si  v Nemecku  overí podmienky platenia dane (napr.. prenos daňovej povinnosti na nemeckého podnikateľa). Dodané práce sa neuvádzajú v súhrnnom výkaze. Kontrolný výkaz podnikateľ nepodáva jednak preto, že miesto dodania nie je v tuzemsku a jednak preto, že kontrolný výkaz podáva len platiteľ dane, ktorý je registrovaný na DPH podľa 4, § 4a, § 5 alebo § 6 zákona o DPH. 

Otázka č. 4 - Stavebné práce dodané slovenským podnikateľom na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Nemecku pre nemeckú súkromnú osobu
Slovenský podnikateľ, ktorý nemá postavenie platiteľa dane, poskytol murárske práce na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Nemecku pre súkromnú osobu, ktorá má bydlisko v Nemecku. Aké má povinnosti slovenský podnikateľ z hľadiska DPH?
Odpoveď
Miesto dodania je Nemecko – tam, kde sa nachádza nehnuteľnosť. Z uvedeného vyplýva, že daň je splatná v Nemecku. Slovenský podnikateľ sa musí informovať o prípadnej registrácii v Nemecku.

Otázka č. 5 - Prenájom lešenia na stavbe v SR poskytnutého slovenským platiteľom pre podnikateľa v ČR
Spoločnosť – platiteľ dane – prenajme lešenie podnikateľovi  – registrovanom na DPH v ČR. Lešenie využije český podnikateľ na stavbe v SR. Ako má tuzemská spoločnosť postupovať z hľadiska DPH?
Odpoveď
Prenájom lešenia nie je služba, ktorá je úzko spojená s nehnuteľnosťou. Miesto dodania pri prenájme lešenia sa posúdi v zmysle § 15 ods. 1. Miestom dodania je ČR (kde je usadený zákazník). Slovenský platiteľ vyfakturuje službu bez dane s poznámkou „ prenesenie daňovej povinnosti“ a  podá súhrnný výkaz (buď mesačný alebo štvrťročný podľa   toho, či dodáva aj tovary do IČŠ a v závislosti od ich hodnoty – bližšie viď § 80 ods. 2 zákona o DPH) za to zdaňovacie obdobie, v ktorom službu dodal. V daňovom priznaní k DPH predmetnú službu neuvádza, rovnako ani v kontrolnom výkaze.

Otázka č. 6 -  Stavebné práce dodané slovenským platiteľom na stavbe v Rusku pre slovenského platiteľa dane
Slovenský platiteľ poskytol betonárske práce na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Rusku pre slovenského platiteľa dane. Ako ma slovenský platiteľ vystaviť faktúru? Uvedie slovenskú daň?
Odpoveď
Miesto dodania je v Rusku  – tam, kde sa nachádza nehnuteľnosť. Z uvedeného vyplýva, že dodanie stavebných prác nebude podliehať slovenskej dani. Slovenský platiteľ vo faktúre neuvádza slovenskú DPH. Rovnako dodanie služieb neuvádza v daňovom priznaní k DPH, ani v kontrolnom výkaze, ani v súhrnnom výkaze.

Otázka č. 7 - Stavebné práce dodané slovenským platiteľom na stavbe v SR  pre ruského podnikateľa
Slovenský platiteľ poskytol maliarske práce na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v SR pre ruského podnikateľa. Ako ma slovenský platiteľ vystaviť faktúru? Uvedie slovenskú daň?
Odpoveď
Miesto dodania je v SR  – tam, kde sa nachádza nehnuteľnosť. Z uvedeného vyplýva, že dodanie stavebných prác bude podliehať slovenskej dani. Slovenský platiteľ vo faktúre uvedie slovenskú DPH. Dodané práce uvádza v daňovom priznaní v riadku 03 a 04. V kontrolnom výkaze sa predmetné služby uvádzajú v časti A1.

Otázka č. 8 – poľnohospodárske práce dodané slovenským platiteľom na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v ČR pre českú zdaniteľnú osobu registrovanú pre daň v ČR
Slovenský platiteľ poskytol poľnohospodárske  práce na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v ČR pre podnikateľa, ktorý má sídlo v ČR. Ako ma slovenský platiteľ vystaviť faktúru? Uvedie slovenskú daň? Musí sa registrovať v ČR?
Odpoveď
Miesto dodania je ČR – tam, kde sa nachádza nehnuteľnosť. Z uvedeného vyplýva, že daň je splatná v ČR. Slovenský podnikateľ vo faktúre neuvádza slovenskú DPH a v ČR si overí podmienky platenia dane v ČR  (napr.. prenos daňovej povinnosti na českého podnikateľa). Dodané práce sa neuvádzajú v daňovom priznaní, ani v súhrnnom výkaze, ani v kontrolnom výkaze.

Otázka č. 9 – Obstaranie ubytovania v SR slovenským platiteľom pre podnikateľa registrovaného na DPH v ČR
Český podnikateľ, usadený a registrovaný v ČR, si objednal u slovenského platiteľa A ubytovanie v SR. Platiteľ A službu ubytovania obstaral v hoteli vo Vysokých Tatrách – u platiteľa B. Platiteľ B (hotel) fakturuje ubytovanie platiteľovi A. Má platiteľ A službu obstarania ubytovania fakturovať českému podnikateľovi s DPH alebo bez DPH?
Odpoveď
V zmysle § 9 ods. 4 – ak zdaniteľná osoba vo svojom mene pre inú osobu obstará dodanie služby, platí, že táto zdaniteľná osoba službu sama prijala a sama dodala. Z uvedeného vyplýva, že slovenský platiteľ bude postupovať tak, ako keby službu sám dodal. Keďže miesto dodania pri ubytovaní sa posúdi podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH tam, kde sa nehnuteľnosť nachádza, obstarávateľ tejto služby určí miesto dodania SR. Službu zdaní slovenskou DPH, uvedie ju v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze ju uvedie v časti A1.

Otázka č. 10 – Obstaranie ubytovania v PL slovenským platiteľom pre podnikateľa registrovaného na DPH v ČR
Český podnikateľ, usadený a registrovaný v ČR, si objednal u slovenského platiteľa A ubytovanie v PL. Platiteľ A službu ubytovania obstaral v hoteli vo Varšave u  podnikateľa B . Platiteľ B (hotel) fakturuje ubytovanie platiteľovi A. Má platiteľ A službu obstarania ubytovania fakturovať českému podnikateľovi so slovenskou DPH alebo bez DPH?
Odpoveď
V zmysle § 9 ods. 4 – ak zdaniteľná osoba vo svojom mene pre inú osobu obstará dodanie služby, platí, že táto zdaniteľná osoba službu sama prijala a sama dodala. Z uvedeného vyplýva, že slovenský platiteľ bude postupovať tak, ako keby službu sám dodal. Keďže miesto dodania pri ubytovaní sa posúdi podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH tam, kde sa nehnuteľnosť nachádza, obstarávateľ tejto služby určí miesto dodania PL. Mal by sa informovať o prípadnej registrácii v PL.

Otázka č. 11  - Sprostredkovanie  ubytovania slovenským platiteľom pre súkromnú osobu z ČR
Občan z Ostravy požiadal slovenského platiteľa A , aby mu sprostredkoval ubytovanie v SR s tým, že za sprostredkovanie mu vyplatí províziu. Platiteľ A sprostredkoval ubytovanie v hoteli vo Vysokých Tatrách - u platiteľa B. Hotel – platiteľ B poskytne ubytovanie priamo českému občanovi. Ako má platiteľ A (sprostredkovateľ) vystaviť faktúru za sprostredkovanie ubytovania? S DPH? Alebo bez DPH?
Odpoveď

Miesto dodania sprostredkovateľskej služby sa v danom prípade určí podľa § 16 ods. 13 zákona o DPH. T.j. miestom dodania sprostredkovateľskej služby je to isté miesto, ako miesto dodania ubytovacej služby (miesto dodania ubytovacej služby sa určí podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH), t.j. Slovensko (miesto, kde sa nachádza nehnuteľnosť – hotel). Platiteľ dane A – sprostredkovateľ Službu zdaní slovenskou DPH, uvedie ju v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze ju uvedie v časti D2.

Príklady na PRIJATÉ služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť

FAQ

Otázka č. 1  - Stavebné práce dodané českým podnikateľom registrovaným pre daň v ČR pre slovenského platiteľa na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v ČR
Česká zahraničná osoba  poskytla  pokrývačské práce na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v ČR pre slovenského platiteľa dane. Aké povinnosti má slovenský platiteľ z hľadiska DPH?
Odpoveď
Miesto dodania je ČR – tam, kde sa nachádza nehnuteľnosť. Z uvedeného vyplýva, že daň je splatná v ČR. Český podnikateľ registrovaný pre daň  vo faktúre uvedie českú DPH. Slovenský platiteľ má právo na refundáciu dane v zmysle podmienok uvedených v § 55a až § 55f zákona o DPH.

Otázka č. 2  - Stavebné práce dodané českým podnikateľom registrovaným pre daň v ČR pre slovenského platiteľa na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v SR
Český podnikateľ registrovaný na DPH v ČR poskytol pokrývačské práce na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v SR pre slovenského platiteľa DPH. Aké povinnosti má slovenský platiteľ z hľadiska DPH? 
Odpoveď
Miesto dodania je SR – tam, kde sa nachádza nehnuteľnosť. Z uvedeného vyplýva, že daň je splatná v SR. Český podnikateľ vystaví faktúru bez slovenskej dane vzhľadom k tomu, že povinnosť priznať daň vzniká slovenskému platiteľovi v zmysle § 69 ods. 2 zákona o DPH.  Slovenský platiteľ dane dodané práce uvádza v daňovom priznaní v riadku 9 a 10. V kontrolnom výkaze sa predmetné služby uvádzajú v časti B1.

Otázka č. 3 - Stavebné práce dodané českým podnikateľom na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Nemecku pre slovenského platiteľa
Český podnikateľ, ktorý je registrovaný na DPH v ČR, poskytol murárske práce na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Nemecku pre slovenského platiteľa, ktorý má sídlo v SR. Aké má povinnosti slovenský platiteľ z hľadiska DPH?
Odpoveď
Miesto dodania je Nemecko – tam, kde sa nachádza nehnuteľnosť. Z uvedeného vyplýva, že daň je splatná v Nemecku. Český podnikateľ  si  v Nemecku  overí podmienky platenia dane v Nemecku (registráciu na DPH). Slovenskému platiteľovi z prijatej služby v tuzemsku nevzniká povinnosť priznania dane.

Otázka č. 4  - Stavebné práce dodané ruským podnikateľom na stavbe v SR  pre slovenského platiteľa dane
Ruský podnikateľ poskytol stavebné práce na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v SR pre slovenského platiteľa dane. Aké má povinnosti slovenský platiteľ  z hľadiska DPH?
Odpoveď
Miesto dodania je v SR  – tam, kde sa nachádza nehnuteľnosť. Z uvedeného vyplýva, že dodanie stavebných prác bude podliehať slovenskej dani. Keďže ide o zahraničnú osobu z tretieho štátu, ktorá dodala práce s miestom dodania v tuzemsku, osobou povinnou platiť daň je tuzemský platiteľ v zmysle § 69 ods. 2 zákona o DPH. Dodané práce uvádza v daňovom priznaní v riadku 9 a 10. V kontrolnom výkaze sa prijaté služby uvádzajú v časti B1.

Otázka č. 5 - Obstaranie ubytovania pre slovenského platiteľa českým podnikateľom, ktorý je registrovaný na DPH v ČR
Český podnikateľ B, usadený a registrovaný v ČR obstaral pre  slovenského platiteľa C ubytovanie v ČR. Český podnikateľ  B službu ubytovania obstaral v hoteli A, ktorý je registrovaný na DPH. Hotel A fakturuje ubytovanie podnikateľovi B s českou DPH. Podnikateľ B následne fakturuje slovenskému platiteľovi C ubytovanie rovnako s českou DPH.  Má tuzemský platiteľ C službu obstarania, prijatú od českého podnikateľa B v SR samozdaniť?
Odpoveď
V zmysle § 9 ods. 4 – ak zdaniteľná osoba vo svojom mene pre inú osobu obstará dodanie služby, platí, že táto zdaniteľná osoba službu sama prijala a sama dodala. Z uvedeného vyplýva, že český podnikateľ B postupuje  tak, ako keby službu sám dodal. Keďže miesto dodania pri ubytovaní sa posúdi podľa obdobného ustanovenia ako je § 16 ods. 1 slovenského zákona o DPH, potom obstarávateľ tejto služby určí miesto dodania ČR – kde sa nehnuteľnosť nachádza. Službu zdaní českou DPH. Slovenský platiteľ C nemá povinnosť samozdanenia predmetnej služby v SR. Môže požiadať o refundáciu českej dane podľa pravidiel uvedených v § 55a až § 55f zákona o DPH.

Otázka č. 6- Sprostredkovanie ubytovania pre slovenského platiteľa českým podnikateľom, ktorý je registrovaný na DPH v ČR
Český podnikateľ B, usadený a registrovaný v ČR sprostredkoval  pre  slovenského platiteľa C ubytovanie v ČR. Český podnikateľ  B službu ubytovania obstaral v hoteli A, ktorý je registrovaný na DPH. Hotel A fakturuje ubytovanie tuzemskému platiteľovi C  s českou DPH. Podnikateľ B za sprostredkovanie ubytovania  fakturuje slovenskému platiteľovi C províziu bez českej dane.  Má platiteľ C službu sprostredkovania prijatú od českého podnikateľa B v SR samozdaniť?
Odpoveď
Áno. V danom prípade sa miesto dodania sprostredkovania ubytovania medzi dvomi zdaniteľnými osobami registrovanými pre DPH v dvoch rôznych členských štátoch posudzuje v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH, t.j. miesto dodania je v SR (kde má usadenie odberateľ). V zmysle § 69 ods. 3 zákona o DPH je osobou povinnou platiť tuzemský platiteľ. Predmetnú prijatú službu uvedie v riadku 11 a 12 daňového priznania a v kontrolnom výkaze v časti B1.

Otázka č. 7  -  Subdodávka stavebných prác dodaných  slovenskému platiteľovi na stavbe v ČR pre podnikateľa v ČR
Slovenský platiteľ SK1 uzatvoril zmluvu na dodanie stavebných prác – opravu strechy na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v ČR s českou zdaniteľnou osobou CZ – usadenou a registrovanou na DPH v ČR. Platiteľ SK1 požiadal ďalšiu slovenskú firmu – platiteľa SK2, aby vykonal na predmetnej nehnuteľnosti klampiarske práce. Platiteľ SK2 fakturuje klampiarske práce slovenskému platiteľovi SK1, platiteľ SK1  ich fakturuje českej osobe registrovanej pre daň v ČR. Kde je miesto dodania stavebných prác? Aká daň sa má fakturovať?
Odpoveď
Ide o služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť, t.j. miesto dodania je tam, kde sa nehnuteľnosť nachádza – ČR. Platiteľ SK2 by sa mal informovať o povinnosti registrácie v ČR, nakoľko uskutočňuje dodávku prác, ktoré podliehajú DPH v ČR.
Platiteľ SK1 pri fakturovaní stavebných prác prenesie daňovú povinnosť na podnikateľa CZ - usadeného v ČR.
Platiteľ SK1 a SK2 neuvádzajú predmetnú dodávku v daňovom priznaní k DPH, ani v kontrolnom výkaze, ani v súhrnnom výkaze.

Otázka č. 8 -  Subdodávka stavebných prác dodaných slovenskému platiteľovi na stavbe v ČR pre nezdaniteľnú osobu v ČR
Slovenský platiteľ SK1 uzatvoril zmluvu na dodanie stavebných prác – opravu strechy na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v ČR s českým občanom  CZ , ktorý má trvalé bydlisko v ČR. Platiteľ SK1 požiadal ďalšiu slovenskú firmu – platiteľa SK2, aby vykonal na predmetnej nehnuteľnosti klampiarske práce. Platiteľ SK2 fakturuje klampiarske práce slovenskému platiteľovi SK1 , platiteľ SK1  ich fakturuje českému občanovi. Kde je miesto dodania prác stavebných prác? Aká daň sa má fakturovať?
Odpoveď
Ide o služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť, t.j. miesto dodania je tam, kde sa nehnuteľnosť nachádza – ČR. SK2 by sa mal informovať o povinnosti registrácie v ČR, nakoľko uskutočňuje dodávku prác, ktoré podliehajú DPH v ČR. Rovnako aj SK1 by sa mal informovať o povinnosti registrácie v ČR.
SK1 a SK2 neuvádzajú predmetnú dodávku v daňovom priznaní k DPH, ani v kontrolnom výkaze, ani v súhrnnom výkaze.

Otázka č. 9 -  Subdodávka stavebných prác dodaných českou zdaniteľnou osobou voči českej zdaniteľnej osobe na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v SR uskutočnenou slovenskému platiteľovi
Český podnikateľ CZ1,  usadený a registrovaný na DPH v ČR,   uzatvoril zmluvu na dodanie stavebných prác – opravu strechy na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v SR so slovenským platiteľom SK1. Podnikateľ CZ1 požiadal ďalšiu českú firmu  – podnikateľa CZ2, usadeného a registrovaného na DPH v ČR, aby vykonal na predmetnej nehnuteľnosti klampiarske práce. Podnikateľ CZ2  fakturuje klampiarske práce podnikateľovi CZ1 , podnikateľ CZ1  ich fakturuje slovenskému platiteľovi SK1. Aké majú povinnosti podnikatelia CZ1 a CZ2 v SR z hľadiska DPH?
Odpoveď
Ide o služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť, t.j. miesto dodania je tam, kde sa nehnuteľnosť nachádza – SR. CZ2 má povinnosť registrácie v SR – viď: https://podpora.financnasprava.sk/index.php?type=page&urlcode=082148&title=Registr%C3%A1cia-zahr-osoby-pod%C4%BEa--5--
CZ2  je osobou povinnou platiť DPH v zmysle § 69 ods. 1 zákona o DPH. (CZ2 nemôže preniesť svoju daňovú povinnosť na zahraničnú osobu, ktorá nie je usadená v SR).
CZ1  pri fakturovaní stavebných prác prenesie daňovú povinnosť na platiteľa SK1 usadeného v SR v zmysle § 69 ods. 2 zákona o DPH. 
CZ2 uvedie subdodávku stavebných prác v daňovom priznaní za to zdaňovacie obdobie, v ktorom uskutočnil dodanie stavebných prác a daňové priznanie k DPH v SR podá v zmysle § 78 ods. 2 zákona o DPH do 25. dňa nasledujúceho mesiaca, ako uskutočnil dodanie stavebných prác. 

Otázka č. 10 -  Subdodávka stavebných prác dodaných českou zdaniteľnou osobou voči českej zdaniteľnej osobe na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v SR, uskutočnenou voči súkromnej osobe
Český podnikateľ CZ1,  usadený a registrovaný na DPH v ČR,   uzatvoril zmluvu na dodanie stavebných prác – opravu strechy na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v SR so slovenským občanom. Podnikateľ CZ1 požiadal ďalšiu českú firmu  – podnikateľa CZ2, usadeného a registrovaného na DPH v ČR, aby vykonal na predmetnej nehnuteľnosti klampiarske práce. Podnikateľ CZ2  fakturuje klampiarske práce podnikateľovi CZ1, podnikateľ CZ1  ich fakturuje slovenskému občanovi. Aké majú povinnosti podnikatelia CZ1 a CZ2 v SR z hľadiska DPH?
Odpoveď
Ide o služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť, t.j. miesto dodania je tam, kde sa nehnuteľnosť nachádza – SR. CZ1 a CZ2 majú  povinnosť registrácie v SR – viď:    https://podpora.financnasprava.sk/index.php?type=page&urlcode=082148&title=Registr%C3%A1cia-zahr-osoby-pod%C4%BEa--5--
CZ1 a CZ2 sú  osobami povinnými  platiť DPH v zmysle § 69 ods. 1zákona o DPH. CZ2 nemôže preniesť svoju daňovú povinnosť na zahraničnú osobu, ktorá nie je usadená v SR.
CZ1 nemôže preniesť svoju daňovú povinnosť na súkromnú osobu.
CZ1 a CZ2 uvedú  dodávku stavebných prác v daňovom priznaní za to zdaňovacie obdobie, v ktorom uskutočnili dodanie stavebných prác a daňové priznanie k DPH v SR podajú v zmysle § 78 ods. 2 zákona o DPH do 25. dňa nasledujúceho mesiaca, ako uskutočnili dodanie stavebných prác.