Úvod > DPH > Miesto dodania služieb > Určenie miesta dodania služieb podľa § 16 > Doprava osôb (§ 16 ods. 4 zákona o DPH)

Doprava osôb (§ 16 ods. 4 zákona o DPH)

Miesto dodania pri osobnej doprave sa určí vždy tam, kde sa samotná doprava osôb vykonáva. V prípade, ak by išlo o medzinárodnú  dopravu osôb, určí sa miesto dodania v pomere k najazdeným kilometrom na území každého  štátu. Z uvedeného vyplýva, že ak by vykonal osobnú dopravu platiteľ  len na území tuzemska, potom táto doprava osôb je predmetom dane  výlučne v tuzemsku. Ak by však išlo o medzinárodnú osobnú dopravu, napr. zo SR do ČR, potom sa považuje za vykonanú tak na území SR ako aj ČR v pomere k najazdeným km. Keďže medzinárodná osobná doprava je od dane oslobodená podľa § 46 ods. 2 zákona o DPH, úsek dopravy na území tuzemska by bol oslobodený od dane.
 
FAQ
 
Príklad č. 1 - Doprava osôb vykonaná českým dopravcom z územia ČR do SR
Český dopravca (autobusová doprava) vykonáva dopravu osôb z Prahy do Košíc. Ako má český dopravca postupovať z hľadiska DPH na území SR?
Odpoveď
Keďže miesto dodania osobnej dopravy je podľa § 16 ods. 4  zákona o DPH tam, kde sa doprava vykonáva, potom úsek dopravy na území tuzemska je predmetom dane v SR. V zmysle § 46 ods. 2 zákona o DPH však ide o medzinárodnú dopravu osôb, ktorá je od dane oslobodená. Český dopravca má povinnosť registrácie na DPH v SR podľa § 5 zákona o DPH.

Príklad č. 2 - Doprava osôb vykonaná slovenským dopravcom z územia SR do ČR
Slovenský dopravca – platiteľ DPH vykonal osobnú dopravu pre súkromnú osobu z Bratislavy do Znojma. Ako má postupovať z hľadiska DPH?
Odpoveď
Keďže miesto dodania osobnej dopravy je  podľa § 16 ods. 4 zákona o DPH tam, kde sa doprava vykonáva, potom úsek dopravy na území tuzemska je predmetom dane v SR. V zmysle § 46 ods. 2 zákona o DPH však ide o medzinárodnú dopravu osôb, ktorá je od dane oslobodená. Úsek dopravy vykonanej na území tuzemska s oslobodením od dane (pomerom najazdených km) sa uvedie v daňovom priznaní v riadku 13 a 15 daňového priznania. Uvedená služba sa neuvádza v kontrolnom výkaze. Úsek dopravy vykonaný na území ČR je predmetom dane v ČR. Slovenský dopravca sa musí informovať o registrácii na DPH v ČR.

Príklad č. 3 - Doprava osôb vykonaná slovenským dopravcom z územia SR do ČR vykonaná pre českého podnikateľa, ktorý si službu objednal pod českým IČ DPH
Česká obchodná spoločnosť vyslala svojich zamestnancov na obchodné rokovanie so slovenskými partnermi. Rokovanie sa konalo na území SR. Po skončení rokovania objednala česká obchodná spoločnosť dopravu svojich zamestnancov zo SR do ČR od slovenského dopravcu – platiteľa dane. Ako má slovenský platiteľ postupovať z hľadiska DPH?
Odpoveď
Keďže miesto dodania osobnej dopravy je  podľa § 16 ods. 4 zákona o DPH tam, kde sa doprava vykonáva, potom úsek dopravy na území tuzemska je predmetom dane v SR. V zmysle § 46 ods. 2 zákona o DPH však ide o medzinárodnú dopravu osôb, ktorá je od dane oslobodená. Úsek dopravy vykonanej na území tuzemska s oslobodením od dane (pomerom najazdených km) sa uvedie v daňovom priznaní v riadku 13 a 15 daňového priznania. Uvedená služba sa neuvádza v kontrolnom výkaze. Úsek dopravy vykonaný na území ČR je predmetom dane v ČR. Z tohto dôvodu by sa mal slovenský dopravca informovať ohľadne svojich daňových a registračných povinností  v ČR.