Úvod > DPH > Miesto dodania služieb > Určenie miesta dodania služieb podľa § 16 > Preprava tovaru pre nezdaniteľnú osobu pri inej preprave (§ 16 ods. 6 zákona o DPH)

Preprava tovaru pre nezdaniteľnú osobu pri inej preprave (§ 16 ods. 6 zákona o DPH)

Osobitné pravidlo pri určení miesta dodania prepravných služieb tovaru  medzi inými ako členskými štátmi sa použije pri preprave tovaru voči nezdaniteľnej osobe. Miestom dodania je miesto, kde sa preprava vykonáva a ak sa vykonáva viac ako v jednom štáte, potom sa považuje za vykonanú v týchto štátoch pomerne k najazdeným km.

FAQ

Otázka č. 1 - Preprava tovaru pre súkromnú osobu zo SR do Švajčiarska
Tuzemský občan si objednal prepravu tovaru u tuzemského prepravcu  zo Slovenska do Švajčiarska cez Rakúsko a Taliansko. Ako sa určí miesto dodania prepravnej služby?
Odpoveď
Miesto dodania prepravnej služby sa určí podľa § 16 ods. 6 zákona o DPH, t.j. pomerne k prekonaným vzdialenostiam v jednotlivých štátoch, ktorými tovar prechádza (Slovensko, Rakúsko, Taliansko, Švajčiarsko).
 
Otázka č. 2 - Preprava tovaru na území ČR pre obec v ČR
Slovenský platiteľ vykonal prepravu kontajnerov výlučne na území ČR na základe objednávky českej rozpočtovej organizácie, ktorá si službu objednala v rámci činnosti, ktorá je spravovaná verejným právom. Ako má slovenský platiteľ postupovať z hľadiska DPH?
Odpoveď
Miesto dodania je tam, kde sa preprava tovaru vykonáva, t.j. miestom dodania je Česká republika. Keďže je služba dodaná voči nezdaniteľnej osobe (rozpočtová organizácia si prepravnú službu neobjednala v postavení zdaniteľnej osoby) – posúdi sa miesto dodania v zmysle § 16 ods. 6 zákona o DPH. Platiteľ dane by sa mal  informovať ohľadne svojich registračných a daňových povinnostiach v ČR.