Úvod > DPH > Miesto dodania služieb > Určenie miesta dodania služieb podľa § 16 > Sprostredkovanie dodania tovaru alebo služby (§ 16 ods. 13 zákona o DPH)

Sprostredkovanie dodania tovaru alebo služby (§ 16 ods. 13 zákona o DPH)

Sprostredkovanie dodania tovaru alebo služby,  ktoré podnikateľ fakturuje inej osobe ako podnikateľovi,  je to isté miesto, ako miesto dodania alebo nadobudnutia tovaru alebo služby, ktoré sú predmetom sprostredkovania. Z uvedeného vyplýva, že ak je miesto základnej dodávky napr. tovaru v tuzemsku, potom aj samotné sprostredkovanie dodania tohto tovaru je v tuzemsku, ak je fakturované nezdaniteľnej osobe.
 
Poznámka:
Ak by bolo  sprostredkovanie fakturované zdaniteľnej osobe, potom sa miesto dodania určí podľa základného pravidla - § 15 ods. 1 zákona o DPH.

FAQ

Otázka č. 1 - Sprostredkovanie nadobudnutia nového dopravného prostriedku
Slovenský občan požiadal tuzemského platiteľa o sprostredkovanie dodania nového dopravného prostriedku z Nemecka. Nemecký dodávateľ bude fakturovať dodávku tovaru do SR priamo slovenskému občanovi a tuzemský platiteľ – sprostredkovateľ  bude fakturovať len províziu za sprostredkovanie. Ako bude tuzemský platiteľ fakturovať sprostredkovanie?
Odpoveď
Zo strany nemeckého dodávateľa ide o dodanie nového dopravného oslobodeného od dane (daň platí nadobúdateľ občan v SR).  V danom prípade sa sprostredkováva nadobudnutie tovaru s miestom nadobudnutia v tuzemsku. Keďže platí, že miestom dodania služby sprostredkovania je to isté miesto,  ako miesto nadobudnutia tovaru, bude miestom dodania tuzemsko a služba sprostredkovania dodanej zo strany tuzemského platiteľa bude podliehať tuzemskej DPH.

Otázka č. 2 - Sprostredkovanie ubytovania vo Francúzsku
Platiteľ dane sprostredkuje ubytovanie pre občana v Paríži. Kde bude miesto dodania a ako sa bude fakturovať predmetná služba?
Odpoveď
Miestom dodania sprostredkovateľskej služby je to isté miesto,  ako miesto dodania ubytovacej služby, t.j. Francúzsko (kde sa nachádza nehnuteľnosť – hotel). Pri registračnej povinnosti  a daňových povinnostiach platiteľ dane postupuje podľa francúzskeho zákona o DPH.
 
Otázka č. 3  - Sprostredkovanie  ubytovania slovenským platiteľom pre súkromnú osobu z ČR
Občan z Ostravy požiadal slovenského platiteľa A , aby mu sprostredkoval ubytovanie v SR s tým, že za sprostredkovanie mu vyplatí províziu. Platiteľ A sprostredkoval ubytovanie v hoteli vo Vysokých Tatrách - u platiteľa B. Hotel – platiteľ B poskytne ubytovanie priamo českému občanovi. Ako má platiteľ A (sprostredkovateľ) vystaviť faktúru za sprostredkovanie ubytovania? S DPH? Alebo bez DPH?
Odpoveď
Miesto dodania sprostredkovateľskej služby sa v danom prípade určí podľa § 16 ods. 13 zákona o DPH. T.j. miestom dodania sprostredkovateľskej služby je to isté miesto, ako miesto dodania ubytovacej služby (miesto dodania ubytovacej služby sa určí podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH), t.j. Slovensko (miesto, kde sa nachádza nehnuteľnosť – hotel). Platiteľ dane A – sprostredkovateľ službu zdaní slovenskou DPH, uvedie ju v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze ju uvedie v časti D2.