Úvod > DPH > Miesto dodania služieb > Určenie miesta dodania služieb podľa § 16 > Dodanie kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, vzdelávacích, zábavných, výstavníckych (§ 16 ods. 3 zákona o DPH)

Dodanie kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, vzdelávacích, zábavných, výstavníckych (§ 16 ods. 3 zákona o DPH)

Osobitné pravidlo určenia miesta dodania služby podľa § 16 ods. 3 zákona o DPH pre zdaniteľnú osobu ako aj nezdaniteľnú osobu v súvislosti s uvedenými službami sa bude vzťahovať  na vstup na kultúrne, umelecké, športové a podobné podujatia (napr. výstavy a veľtrhy) ako aj na doplnkové služby, ktoré bezprostredne súvisia so vstupom na tieto podujatia (napr. šatňa). Všetky ostatné kultúrne, umelecké, športové, vzdelávacie  a podobné služby iné ako vstup na tieto podujatia (na základe vopred dohodnutej zmluvy a len pre určitý okruh zdaniteľných osôb) sa budú posudzovať pri poskytnutí zdaniteľnej osobe podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH a pri poskytnutí nezdaniteľnej osobe podľa § 16 ods. 3 zákona o DPH.
 

FAQ

Otázka č. 1 - Uskutočnenie  vedeckého seminára s voľným vstupom organizovaného slovenským platiteľom
Slovenský platiteľ uskutočnil vedecký seminár  na Slovensku pre zdaniteľné osoby z ČR a SR. Išlo o   voľné vstupné na základe vstupenky. Nešlo o vopred zmluvne dohodnutú vzdelávaciu aktivitu. Vedecký seminár bol uverejnený na webovej stránke slovenského platiteľa, takže sa ho mohol zúčastniť každý podnikajúci subjekt až do zaplnenia kapacity sály. Kde je miesto dodania?
Odpoveď
Za miesto dodania sa bude  považovať tuzemsko v zmysle § 16 ods. 3 zákona o DPH. Vstupenka bude so slovenskou DPH.

Otázka č. 2 - Uskutočnenie  vedeckého seminára s voľným vstupom organizovaného nemeckým podnikateľom
Nemecký podnikateľ uskutočnil vedecký seminár  na Slovensku. Išlo o voľné vstupné na základe vstupenky. Nešlo o vopred zmluvne dohodnutú vzdelávaciu aktivitu. Vedecký seminár bol uverejnený na webovej stránke nemeckého podnikateľa, takže sa ho mohol zúčastniť každý podnikajúci subjekt až do zaplnenia kapacity sály. Kde je miesto dodania?
Odpoveď
Za miesto dodania sa bude  považovať tuzemsko v zmysle § 16 ods. 3 zákona o DPH. Ak ide o miesto dodania v SR a vzdelávacie služby boli poskytnuté voči tuzemskému platiteľovi usadeného v SR, vstupenka nebude obsahovať DPH, nakoľko daň odvedie tuzemský platiteľ v zmysle § 69 ods. 2 zákona o DPH. Ak by sa tohto seminára zúčastnil zahraničný podnikateľ, ktorý nemá v tuzemsku stálu prevádzkareň, je osobou povinnou platiť daň nemecký podnikateľ, t.j. v danom prípade by bola vstupenka vrátane slovenskej DPH.

Otázka č. 3 - Organizovanie kultúrneho vystúpenia českého speváka v SR
Česká agentúra – registrovaná a usadená v ČR, ktorá sa zaoberá organizovaním kultúrnych vystúpení organizuje v SR vystúpenie českého umelca. Ide o vystúpenie umelca spojené s voľným vstupom. Aké má česká agentúra povinnosti z hľadiska DPH?
Odpoveď
Pokiaľ česká agentúra poskytuje kultúrne služby spojené s voľným vstupom na území SR, je miestom dodania SR. Česká agentúra  je osobou povinnou platiť daň v tuzemsku v zmysle § 69 ods. 1 zákona o DPH, t.j. česká agentúra má povinnosť registrácie na DPH v SR.

Otázka č. 4 - Organizovanie kultúrneho vystúpenia umeleckého súboru zo SR v ČR
Slovenská agentúra registrovaná a usadená v SR, ktorá sa zaoberá organizovaním kultúrnych vystúpení, organizuje v Rakúsku  vystúpenie slovenského umeleckého súboru. Ide o vystúpenie spojené s voľným vstupom. Aké má slovenská agentúra povinnosti z hľadiska DPH?
Odpoveď
Pokiaľ slovenská  agentúra poskytuje kultúrne služby spojené s voľným vstupom na území Rakúska,  je miestom dodania Rakúsko. Slovenská agentúra  je osobou povinnou platiť daň v Rakúsku, t.j. slovenská  agentúra by sa mala informovať na svoje registračné a daňové povinnosti  v Rakúsku.