Úvod > DPH > Miesto dodania služieb > Určenie miesta dodania služieb podľa § 16 > Elektronické služby, telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania (§ 16 ods. 14 a § 16a zákona o DPH)

Elektronické služby, telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania (§ 16 ods. 14 a § 16a zákona o DPH)

Miestom dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronických služieb dodaných osobe inej ako zdaniteľnej osobe je miesto, kde má táto osoba sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava, ak § 16a ods. 1 neustanovuje inak (§ 16 ods. 14 zákona o DPH).

FAQ

Príklad č. 1- Poskytnutie elektronických služieb
Tuzemský platiteľ dane (usadený len v SR) v júli 2023 poskytol elektronické služby voči nezdaniteľným osobám, ktoré sú usadené v Rakúsku, Nemecku a v Maďarsku. Ako sa určí miesto dodania služby?
Riešenie: Platiteľ dane si určí miesto dodania služby v zmysle § 16a ods. 1 zákona o DPH, ak spĺňa podmienky uvedeného ustanovenia, t. j. miesto dodania služby je v mieste usadenia dodávateľa služby. Ak platiteľ dane nespĺňa podmienky uvedené v § 16a ods. 1 zákona o DPH, potom sa miesto dodania služby určí podľa § 16 ods. 14 zákona o DPH, t. j. miesto dodania služby je v mieste usadenia odberateľa služby. Aj v prípade, ak platiteľ dane spĺňa podmienky uvedené v § 16a ods. 1 zákona o DPH, môže sa rozhodnúť pre určenie miesta dodania služby podľa § 16 ods. 14 zákona o DPH, pričom  je týmto svojim rozhodnutím viazaný po dobu dvoch kalendárnych rokov (§ 16a ods. 3 zákona o DPH).