Podiel na majetku pri zániku občianskeho združenia

Otázka

Občianske združenie zaniká dobrovoľným rozpustením na základe rozhodnutia jeho zakladajúcich členov. V majetku je evidovaný zostatok pokladničnej hotovosti a zostatok na bankovom účte. V rámci majetkového vyporiadania pri zániku občianskeho združenia bude fyzickej osobe ako členovi občianskeho združenia vyplatený podiel na majetku občianskeho združenia. Môže sa tento príjem oslobodiť od dane z príjmov podľa § 9 ods. 2 písm. j) zákona o dani z príjmov ako príspevok z prostriedkov občianskeho združenia?

 Odpoveď zo dňa 5.3.2018

Podľa § 13 ods. 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov sa pri zániku občianskeho združenia vykoná majetkové vyrovnanie. Príjem plynúci fyzickej osobe z majetkového vyrovnania pri zániku občianskeho združenia je v súlade s § 2 písm. b) ZDP predmetom dane z príjmov. Zdaniteľným príjmom je podľa § 2 písm. h) ZDP príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa tohto zákona ani medzinárodnej zmluvy.

V súlade s § 9 ods. 2 písm. j) ZDP od dane z príjmov sú oslobodené podpory a príspevky z prostriedkov občianskych združení vrátane nepeňažného plnenia okrem platieb prijatých ako náhrada za stratu príjmu alebo v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa § 5 a 6 ZDP.

Príjem plynúci fyzickej osobe z majetkového vyrovnania pri zániku občianskeho združenia nie je podporou ani príspevkom a nie je príjmom oslobodeným od dane podľa § 9 ods. 2 písm. j) ZDP. Uvedený príjem predstavuje zdaniteľný príjem fyzickej osoby podľa § 8 ZDP (iný príjem).

Od dane z príjmov nie je podľa § 9 ods. 2 písm. j) ZDP oslobodená ani odmena vyplatená členovi občianskeho združenia za prácu vykonanú pre občianske združenie. Táto odmena predstavuje zdaniteľný príjem podľa § 5 ZDP.