Iné prepojenie

Otázka
Pozemkové spoločenstvo vlastní auto a  na základe zmluvy o nájme auta  prefakturuje  sumu skutočných  nákladov  na PHL na základe  najazdených kilometrov (bez marže)  ďalším dvom pozemkovým spoločenstvám, kde je  personálne prepojenie prostredníctvom  štatutárneho orgánu - člena výboru pozemkového spoločenstva. Pozemkové spoločenstvo nie je obchodná spoločnosť ani družstvo, ale ide o právnickú osobu založenú podľa zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.
Sú tieto pozemkové spoločenstvá považované za prepojené osoby podľa § 2 písm. n) zákona o dani z príjmov?
Odpoveď
Pod personálnym prepojením v zmysle § 2 písm. o) zákona o dani z príjmov rozumieme účasť na kontrole alebo vedení inej osoby alebo vzájomný vzťah medzi osobami, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby. „Vedenie“ predstavuje vzťah členov štatutárnych orgánov alebo členov dozorných orgánov obchodnej spoločnosti alebo družstva k tejto obchodnej spoločnosti alebo družstvu.
Pozemkové spoločenstvo sa síce podľa § 5 zákona o pozemkových spoločenstvách č. 97/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov považuje za právnickú osobu, ale nie je obchodnou spoločnosťou a ani družstvom podľa Obchodného zákonníka.
V tomto prípade teda skutočnosť, že v rôznych pozemkových spoločenstvách je rovnaký štatutárny orgán – člen výboru pozemkového spoločenstva – nezakladá ich závislý vzťah z titulu personálneho prepojenia.
Je však potrebné brať do úvahy skutočnosť, že ak budú medzi sebou tieto pozemkové spoločenstvá uskutočňovať transakcie, ktoré vedú k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty u týchto daňovníkov, vtedy vzniká závislosť týchto osôb podľa § 2 písm. p) zákona o dani z príjmov – tzv. „iné prepojenie“.
Títo daňovníci sú vtedy povinní viesť dokumentáciu ku kontrolovaným transakciám podľa usmernenia. Ak sa jedná o tuzemské závislé osoby, vedú tzv. skrátenú dokumentáciu. Obsah skrátenej dokumentácie definuje článok 3 usmernenia.


Otázka
Právnická osoba A, ktorej jediným spoločníkom je matka uzavrie zmluvu o poskytovaní služieb s právnickou osobou B, ktorej jediným spoločníkom je dcéra spoločníčky  právnickej osoby A. Považujú sa tieto osoby za závislé osoby podľa § 2 písm. n) zákona o dani z príjmov? Ak áno je potrebné vypracovať dokumentáciu podľa § 18 zákona o dani z príjmov?
Odpoveď
Podľa ustanovenia § 2 písm. n) zákona o dani z príjmov sa za závislé osoby považujú osoby blízke alebo ekonomicky, personálne alebo inak prepojené osoby.
V predmetnom prípade sa jedná o stanovenie závislého vzťahu medzi dvoma právnickými osobami, kde je jediným spoločníkom v jednej spoločnosti matka a v druhej spoločnosti dcéra.
V tomto prípade nemôžeme považovať tieto dve právnické osoby za osoby blízke v zmysle § 2 písm. n) zákona o dani z príjmov, pretože aj keď sú ich majiteľmi dve fyzické osoby, ktoré spĺňajú definíciu blízkej osoby podľa § 116 a § 117 Občianskeho zákonníka, právnické osoby túto definíciu nenapĺňajú.
Fakt, že obe spoločnosti sú vedené majiteľmi, ktorí sú blízke osoby, treba však vziať  do úvahy. Vzájomné vzťahy a transakcie medzi týmito spoločnosťami môžu byť preto "blízkosťou" osôb v príbuzenskom vzťahu do značnej miery ovplyvňované. Aj keď po formálnej stránke sa matka alebo dcéra  na kontrole alebo vedení druhej spoločnosti nepodieľajú, reálne môžu mať na podnikanie druhej spoločnosti priamy vplyv.
Z tohto dôvodu je potrebné upozorniť na uplatňovanie ustanovenia § 2 písm. p) zákona o dani z príjmov, ktoré definuje tzv. "iné prepojenie", pod ktorým rozumieme obchodný vzťah vytvorený predovšetkým za účelom zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty a ktoré za týchto podmienok zakladá závislosť dotknutých osôb.

platné do 31.12.2016