Odpisy kúpeľných budov od 1.1.2018

Otázka

Spoločnosť zaoberajúca sa poskytovaním ostatných služieb v zdravotníctve (SK NACE 86.90.9) má rozhodnutiena povolenie poskytovania kúpeľnej starostlivosti z Ministerstva zdravotníctva SR z roku 2008.

V majetku eviduje budovy, ktoré priamo súvisia s poskytovaním kúpeľnej starostlivosti – podáva v nich procedúry a taktiež budovy, v ktorých sa poskytujú služby spojené s poskytovaním kúpeľnej starostlivosti - pacienti sú v nich ubytovaní a stravujú sa v nich. Okrem týchto má ešte budovy využívané na administratívne účely, sklady, kotolne.

Pri ktorých budovách si môže spoločnosť uplatniť skrátené odpisy vyplývajúce z možnosti skrátenia doby odpisovania pri budovách v kúpeľníctve - § 26 ods. 12 a § 52zn ods. 16 zákona o dani z príjmov? Ktorým dokumentom sa dá preukázať účel využitia budovy (list vlastníctva, kolaudačné rozhodnutie,
rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR )?

Odpoveď

Podľa § 26 ods. 12 zákona o dani z príjmov ročný odpis budovy, v ktorej sa poskytuje kúpeľná starostlivosť a s ňou spojené služby na základe povolenia podľa osobitných predpisov65a), sa určí najviac počas doby odpisovania podľa odseku 1 a najmenej počas polovice doby odpisovania ustanovenej pre odpisovú skupinu 6 podľa § 27.

Zo znenia ustanovenia § 26 ods. 12 zákona o dani z príjmov vyplýva, že možnosť daňovníka stanoviť si skrátenú dobu odpisovania sa uplatní iba na tie budovy, ktoré sú podľa Prílohy č. 1 k zákonu o dani z príjmov zaradené v odpisovej skupine 6 s dobou odpisovania 40 rokov. Poznámka pod čiarou k odkazu 65a) odkazuje na ustanovenie § 33 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o kúpeľnej starostlivosti“).

Kúpeľnou starostlivosťou podľa § 2 ods. 13 zákona o kúpeľnej starostlivosti sa rozumie zdravotná starostlivosť poskytovaná v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach, v ktorých sa poskytuje zdravotná starostlivosť na stabilizáciu zdravotného stavu, regeneráciu zdravia alebo prevenciu chorôb a ktoré využívajú prírodné liečivé vody alebo klimatické podmienky vhodné na liečenie uznané podľa zákona o kúpeľnej starostlivosti na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Podľa § 33 ods. 5 zákona o kúpeľnej starostlivosti prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne, ich ubytovacie, balneoterapeutické a vyšetrovacie zariadenia musia byť umiestnené na kúpeľnom území. Balneoterapeutickým zariadením je podľa § 2 ods. 16 zákona o kúpeľnej starostlivosti zariadenie, ktoré slúži na čerpanie, dopravu, akumuláciu, balneologické alebo iné využitie vody z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja.

Podľa § 33 ods. 1 zákona o kúpeľnej starostlivosti možno prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne prevádzkovať len na základe povolenia, ktoré vydá Štátna kúpeľná komisia. Štátna kúpeľná komisia je podľa § 41 ods. 1 zákona o kúpeľnej starostlivosti zriadená na Ministerstve zdravotníctva SR na plnenie svojich úloh na úseku prírodných minerálnych vôd, prírodných liečivých vôd, prírodných liečebných kúpeľov a klimatických podmienok vhodných
na liečenie.

Na účely zákona o dani z príjmov je možné za budovy, v ktorých sa poskytuje kúpeľná starostlivosť a s ňou spojené služby považovať tie budovy, ktoré sú umiestnené na kúpeľnom území a v ktorých sa poskytuje kúpeľná starostlivosť a liečba, v ktorých sú umiestnené vyšetrovacie, liečebné a balneoterapeutické zariadenia, budovy využívané na účely ubytovania a stravovania kúpeľných návštevníkov a tiež budovy, v ktorých sa poskytujú služby, bez ktorých by nebolo možné zabezpečiť plynulú prevádzku kúpeľov (napr. kotolňa, práčovňa).

Vo všeobecnosti administratívne budovy a budovy skladov nie je možné považovať za budovy, v ktorých sa poskytuje kúpeľná starostlivosť a s ňou spojené služby. Ak teda v predloženom prípade nie sú budovy zaradené v odpisovej skupine 6 alebo tieto budovy nemajú charakter budov, v ktorých sa poskytuje kúpeľná starostlivosť a s ňou spojené služby, nie je možné na takéto budovy uplatniť ročný odpis podľa § 26 ods. 12 zákona o dani z príjmov.

Podľa prechodného ustanovenia § 52zn ods. 16 zákona o dani z príjmov sa ustanovenie § 26 ods. 12 v znení účinnom od 1.1.2018 prvýkrát použije v zdaňovacom období začínajúcom najskôr 1.1.2018, a to aj na majetok, ktorý bol odpisovaný podľa predpisu účinného do 31.12.2017, pričom už uplatnené odpisy sa spätne neupravujú.

Daňovník v súlade s § 24 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov preukazuje skutočnosti, ktoré majú vplyv na správne určenie dane. Keďže zákon o dani z príjmov explicitne nevymedzuje spôsob a formu preukázania účelu, na ktorý je budova využívaná, je na daňovníkovi, aby uvedené skutočnosti dostatočne a vierohodne preukázal.

platí v zdaňovacom období, ktoré končí najneskôr 31. decembra 2020, za ktoré sa podáva daňové priznanie po 31. decembri 2020, a u daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, ktorý začal v roku 2020 a skončí počas roka 2021, poslednýkrát k poslednému dňu tohto zdaňovacieho obdobia.