Predaj majetku v obstarávaní

Otázka

1. Spoločnosť obstarala výrobnú halu, ktorú plánovala prestavať na iný objekt (daňovník neuviedol na aký, t. j. mohlo by ísť aj o majetok patriaci do odpisovej skupiny 6). Výrobnú halu z tohto dôvodu nezaradila do používania ani neodpisovala. V roku 2015 výrobnú halu predala, pričom príjem z predaja výrobnej haly je nižší ako jej vstupná (obstarávacia cena).
2. Spoločnosť v roku 2006 obstarala nehnuteľnosť za cenu 15 000 eur. Počas rokov 2007 až 2014 predmetnú nehnuteľnosť spoločnosť rekonštruovala, pričom náklady na rekonštrukciu boli vo výške 500 000 eur. Obstarávacia cena nehnuteľnosti vrátane nákladov na rekonštrukciu boli 515 000 eur. V roku 2015 sa spoločnosť rozhodla predmetnú nehnuteľnosť predať. Predajná cena (potvrdená znaleckým posudkom) je 300 000 eur. Nehnuteľnosť nebola nikdy zaradená do používania, pretože neboli splnené podmienky pre zaradenie. Obstarávaciu cenu spoločnosť účtovala na účte 042.
Je v prípade majetku, ktorý nebol zaradený do používania a daňovník účtuje tento majetok na účte 042 – Obstarávanie dlhodobého hmotného majetku, rozdiel medzi vstupnou, resp. obstarávacou cenou (vrátane nákladov na rekonštrukciu) a predajnou cenou v roku 2015 daňovo uznaný, alebo sa pri predaji tohto majetku uplatní § 19 ods. 3 písm. b) ZDP, tzn. zostatková cena sa zahrnie do výšky príjmov z predaja do základu dane? Ako má daňovník správne určiť odpisovú skupinu pri majetku, ktorý nebol zaradený do používania?

Odpoveď

Podľa § 35 ods. 1 Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“), na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtuje obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a jeho technické zhodnotenie do času jeho uvedenia do užívania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním.
V súlade s § 68 ods. 1 postupov účtovania na ťarchu účtu 541 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa účtuje aj hodnota zaúčtovaná na účtoch 041 a 042 pri predaji nedokončeného dlhodobého majetku.

Podľa § 19 ods. 3 písm. b) ZDP daňovým výdavkom je zostatková cena (§ 25 ods. 3) alebo pomerná časť zostatkovej ceny hmotného majetku a nehmotného majetku pri jeho vyradení predajom, pričom zostatková cena vybraných druhov majetku, napr. aj budov a stavieb zaradených do odpisovej skupiny 6, sa zahrnuje do daňových výdavkov do výšky príjmov (výnosov) z predaja zahrnutých do základu dane.

Ak dochádza k predaju majetku, ktorý nebol zaradený do užívania, tzn. o nedokončenom majetku, resp. aj o nedokončenom technickom zhodnotení na takomto majetku, je v súlade s postupmi účtovania účtované na účte 042, prípadná strata z predaja takéhoto majetku je daňovo uznaná. Daňovník v uvedených prípadoch neuplatňuje postup podľa § 19 ods. 3 písm. b) ZDP, nakoľko pri majetku ktorý nebol zaradený do užívania, nedošlo ani k zaradeniu tohto majetku do príslušných odpisových skupín.