Príjem z derivátových operácií

Otázka
Ako správne zapísať príjmy z derivátových operácii v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typu B (ďalej len „daňové priznanie“). Niektoré obchody skončia v pluse, niektoré v mínuse. Ak plusové (ziskové) obchody sú napr. 1000 € a mínusové (stratové) obchody sú napr. 400 €, podľa daňovníka sú možné dve možnosti vyplnenia časti daňového priznania:
VIII. ODDIEL - VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z OSTATNÝCH PRÍJMOV (§ 8 zákona) - v eurách; Tabuľka č. 3 - prehľad príjmov podľa § 8 zákona, riadok 10 – príjmy z derivátových operácií. Na vyplnenie sú tam dva stĺpce, v ktorých má daňovník uviesť príjmy a výdavky. Podľa daňovníka sú tieto možnosti:
a) príjmy sa uvedú v sume 1000 € a výdavky v sume 400 €;
b) uvedú sa iba príjmy v sume 600 € (rozdiel medzi ziskovými a stratovými obchodmi 1000 € - 400 € = 600 €).

Čo sa považuje za príjem z derivátových obchodov v príslušnom zdaňovacom období, teda či za príjem podľa § 8 ods. 1 písm. k) ZDP sa považujú len zisky z jednotlivých uzatvorených pozícií v príslušnom zdaňovacom období neznížené o straty z uzatvorených pozícií v príslušnom zdaňovacom období (v prípade daňovníka  1 000 eur), alebo príjmom z derivátových obchodov je výsledný vzťah  vzniknutý započítaním ziskových a stratových uzatvorených pozícií v príslušnom roku ( v prípade daňovníka suma  600 eur).
Ak by sa do úhrnu príjmov zahrnuli len zisky z uzatvorených pozícií v príslušnom roku, potom je otázkou, čo je možné uplatniť ako výdavok pri príjmoch z derivátových operácií, teda či ako výdavok je možné uplatniť aj straty z  uzatvorených obchodov v príslušnom zdaňovacom období, alebo  k príjmom z derivátových obchodov (zisky z uzatvorených obchodov)  je možné uplatniť ako daňové výdavky len poplatky  a iné podobné platby súvisiace s realizáciou derivátových operácií a výdavky súvisiace s vysporiadaním týchto derivátových operácií.   

Odpoveď zo dňa 21.3.2018
Ak fyzická osoba – nepodnikateľ dosahuje príjmy z derivátových operácií, takéto príjmy sa zaraďujú medzi ostatné príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. k) ZDP. Podľa § 8 ods. 11 ZDP sa pri príjmoch dosiahnutých z derivátových operácií za výdavky považujú poplatky a iné podobné platby súvisiace s realizáciou derivátových operácií a výdavky súvisiace s vysporiadaním  týchto  derivátových operácií. Podľa § 8 ods. 2 ZDP sa do základu dane (čiastkového základu dane) podľa § 8 ZDP zahŕňa zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Ak sú výdavky spojené z jednotlivým druhom príjmu uvedeným v § 8 ods. 1 ZDP vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada.

V súlade s vyššie uvedeným daňovník pri vyčíslení základu dane (čiastkového základu dane) podľa § 8 ZDP z príjmov z derivátových operácií  spočíta na jednej strane príjmy z derivátových operácií za príslušné zdaňovacie obdobie, na druhej strane výdavky (§ 8 ods. 11 ZDP). Ak sú výdavky (§ 8 ods. 11 ZDP) v úhrne za príslušné zdaňovacie vyššie ako úhrn zdaniteľných príjmov z derivátových príjmov [§ 8 ods. 1 písm. k) ZDP] za toto isté zdaňovacie obdobie, na rozdiel sa neprihliada. Z uvedeného vyplýva, že daňovník neuvádza v daňovom priznaní „zisky“ alebo „straty“, ale uvádza príjmy a výdavky. Napr. ak by v uvádzanom príklade ziskový obchod v sume 1 000 € bol rozdielom príjmu v sume 5 000 € a výdavkov v sume 4 000 € a stratový obchod v sume 400 € by bol rozdielom príjmu v sume 1 000 € a výdavkov v sume 1 400 €, potom by daňovník mal  v stĺpci príjmov uviesť sumu 6 000 € a v stĺpci výdavkov sumu 5 400 €, pričom reálnemu zdaneniu by potom podliehal rozdiel v sume 600 €.

ZDP neustanovuje spôsob a formu vedenia evidencie o príjmoch a výdavkoch daňovníkov, ktoré súvisia s dosahovaním príjmov z derivátových operácií podľa § 8 ods. 1 písm. k) ZDP. Vychádza sa z konkrétne vykonávaných operácií a s tým súvisiacich preukázaných skutočností (napr. ak príjmy boli dosiahnuté v cudzej mene aj vo väzbe na postup podľa § 31 ods. 2 ZDP). Potrebné je viesť evidenciu príjmov a výdavkov tak, aby daňovník správne vyčíslil čiastkový základ dane a vedel preukázať ním uvádzané skutočnosti správcovi dane  v prípade výkonu daňovej kontroly.

Podľa úhrnu všetkých dosiahnutých zdaniteľných príjmov (nie ziskov) v príslušnom zdaňovacom období sa posudzuje aj povinnosť fyzickej podať daňové priznanie v súlade so znením § 32 ZDP.