Nálezné

Otázka

Podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pamiatkového fondu“) môže pamiatkový úrad rozhodnúť o poskytnutí nálezného fyzickej osobe v prípade archeologického nálezu. Je tento príjem fyzickej osoby oslobodený od dane z príjmov  § 9 ods. 2 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) ako podpora alebo príspevok poskytnutý z prostriedkov štátneho rozpočtu?

Odpoveď zo dňa 22.2.2018

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochrane pamiatkového fondu nález na účely tohto zákona je vec pamiatkovej hodnoty, ktorá sa nájde pamiatkovým výskumom pri stavebnej činnosti alebo inej činnosti v zemi, pod vodou alebo v hmote historickej stavby.

Podľa § 40 ods. 11 zákona o ochrane pamiatkového fondu pamiatkový úrad rozhodne o poskytnutí nálezného a poskytne nálezcovi nálezné v sume až do výšky 100 % hodnoty nálezu. Hodnota nálezu sa určuje znaleckým posudkom.

Pamiatkový úrad je v súlade s § 9 ods. 11 zákona o ochrane pamiatkového fondu právnická osoba so sídlom v Bratislave. Pamiatkový úrad je rozpočtová organizácia štátu zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorá v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje mzdové prostriedky a vecné prostriedky krajských pamiatkových úradov a je zamestnávateľom zamestnancov, ktorí pracujú v krajských pamiatkových úradoch.

V súlade s § 9 ods. 2 písm. j) ZDP od dane z príjmov sú oslobodené podpory a príspevky poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu vrátane nepeňažného plnenia okrem platieb prijatých ako náhrada za stratu príjmu alebo v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa § 5 a 6 ZDP.

Nálezné poskytnuté fyzickej osobe pamiatkovým úradom podľa § 40 ods. 11 zákona o ochrane pamiatkového fondu je poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu, má charakter podpory a príspevku a je v súlade § 9 ods. 2 písm. j) ZDP oslobodené od dane z príjmov fyzickej osoby v prípade, ak nie je poskytnuté v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa § 5 a 6 ZDP.