Súbeh § 17 ods. 34 a 35 zákona o dani z príjmov

Otázka

Spoločnosť je vlastníkom osobného auta s obstarávacou cenou nad 48 000 eur a za zdaňovacie obdobie kalendárneho roka 2017 uplatňuje v daňových výdavkoch daňové odpisy z tohto majetku. Spoločnosť tiež uplatňuje v daňových výdavkoch ročné nájomné za operatívny prenájom osobného auta, ktorého obstarávacia cena zistená u prenajímateľa prevyšuje 48 000 eur.
Musí na účely § 17 ods. 34 a 35 ZDP  spoločnosť vykázať základ dane za zdaňovacie obdobie kalendárneho roka 2017 aspoň vo výške 26 400 eur (12 000 eur + 14 400 eur), aby mohla v daňových výdavkoch uplatniť daňové odpisy a nájomné v plnej výške? Akým spôsobom sa vykoná úprava základu dane, ak základ dane bude napr. 20 000 eur?

Odpoveď

Základ dane daňovníka, ktorý je právnickou sobou, alebo základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, sa v súvislosti s osobnými automobilmi zatriedenými do Klasifikácie produktov 29.10.2 so vstupnou cenou 48 000 eur a viac (ďalej len „automobily“) zvýši podľa:
- § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov o kladný rozdiel medzi úhrnom skutočne uplatnených daňových odpisov v príslušnom zdaňovacom období z týchto automobilov podľa § 19 ods. 3 písm. a) a úhrnom ročných odpisov alebo pomerných častí ročných odpisov za príslušné zdaňovacie z týchto automobilov vypočítaných zo vstupnej ceny 48 000 eur spôsobom podľa § 27, ak tento základ dane je nižší ako násobok počtu týchto automobilov a ročného daňového odpisu vypočítaného zo vstupnej ceny 48 000 eur; táto úprava základu dane sa nevykoná u prenajímateľa automobilov, ktoré boli prenajaté na základe nájomnej zmluvy bez vopred dohodnutého práva kúpy prenajatej veci;
- § 17 ods. 35 zákona o dani z príjmov o rozdiel medzi úhrnom uplatneného nájomného na základe nájomnej zmluvy bez vopred dohodnutého práva kúpy prenajatej veci v daňových výdavkoch v príslušnom zdaňovacom období z týchto automobilov a súčtom násobku počtu týchto prenajatých automobilov a limitovaného ročného nájomného vo výške 14 400 eur zodpovedajúceho počtu mesiacov nájmu v príslušnom zdaňovacom období, ak tento základ dane je nižší ako súčet násobkov počtu týchto automobilov a limitovaného ročného nájomného vo výške 14 400 eur zodpovedajúceho počtu mesiacov nájmu
v príslušnom zdaňovacom období.

Pre daňovníka, u ktorého dochádza k súbehu uplatňovania daňových odpisov a nájomného z takýchto automobilov v daňových výdavkoch, z uvedených ustanovení nevyplýva povinnosť spočítavať minimálnu výšku základu dane podľa § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov (12 000 eur) a podľa § 17 ods. 35 zákona o dani z príjmov (14 400 eur, resp. pomerná časť zo 14 400 eur zodpovedajúca počtu mesiacov nájmu v príslušnom zdaňovacom období).

V predloženom prípade to znamená, že daňovníkovi nevznikne povinnosť zvyšovať základ dane:
- podľa § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov, ak jeho základ dane podľa § 17 ods. 38 zákona o dani z príjmov (u právnickej osoby vykázaný v riadku 301 tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby) je aspoň v sume 12 000 eur;
- podľa § 17 ods. 35 zákona o dani z príjmov, ak jeho základ dane podľa § 17 ods. 38 zákona o dani z príjmov (u právnickej osoby vykázaný v riadku 301 tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby) je aspoň v sume 14 400 eur.