Uplatnenie 19/2t a náhrada škody

Otázka

Spoločnosť si uplatnila náhradu škody z opravy havarovaného vozidla z poistného plnenia vinníka, poisťovňa priznala náhradu škody v plnom rozsahu. Havarované vozidlo je v majetku firmy, avšak na súvisiace náklady na vozidlo sa z dôvodu jeho používania na služobné aj na súkromné účely uplatňuje ustanovenie § 19 ods. 2 písm. t) bod 1 zákona o dani z príjmov (80 % daňové výdavky, 20 % nedaňové výdavky). Ide o vozidlo zaradené do majetku firmy v roku 2005, čiže od zaradenia vozidla do majetku daňovníka uplynula doba viac ako 8 rokov, preto daňovník postupuje pri uplatnení nákladov na vozidlo podľa ustanovenia § 19 ods. 2 písm. t) bod 1 zákona o dani z príjmov.

Z faktúry za opravu vozidla sa uplatnilo 80 % do daňových výdavkov a 20 % ako nedaňový výdavok z dôvodu čiastočnej osobnej spotreby. Je možné aj z priznanej náhrady škody uplatniť 80 % do výnosov a 20 % ako odpočítateľnú položku z výnosov?

Odpoveď

Podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov daňové výdavky, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone, sú výdavky (náklady) na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku, okrem výdavkov na osobnú potrebu podľa § 21 ods. 1 písm. i), výdavkov súvisiacich s nehnuteľnosťami a zamestnávateľa, ktorý uplatňuje postup podľa § 5 ods. 3 písm. a), a to
1. vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 %, ak je tento majetok využívaný aj na súkromné účely, alebo
2. v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu.

Spoločnosť, ktorá ako zamestnávateľ poskytla vozidlo zaradené do majetku spoločnosti v roku 2005 zamestnancovi na služobné aj súkromné účely, je povinná pri zahrnovaní výdavkov (nákladov) na prevádzkovanie predmetného vozidla postupovať v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov, keďže zamestnancovi z titulu takéhoto poskytnutia vozidla v deviatom a nasledujúcich rokoch od zaradenia vozidla do používania príjem nevzniká a § 5 ods. 3 písm. a) sa už neaplikuje.

Z podania vyplýva, že spoločnosť uplatňuje výdavky (náklady) na prevádzkovanie vozidla, ktoré bolo poskytnuté zamestnancovi aj na súkromné účely, vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 % podľa § 19 ods. 2 písm. t) bod 1 zákona o dani z príjmov.

V súlade s § 21 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov daňovými výdavkami nie sú manká a škody presahujúce prijaté náhrady s výnimkou uvedenou v § 19 ods. 3 písm. g), tzn. škôd nezavinených daňovníkom.

Ak na vozidle vznikne škoda, pričom havarované vozidlo sa dá opraviť, z daňového hľadiska sa nejedná o škodu, ale o výdavok (náklad) na opravu, o ktorom sa v súlade s Opatrením MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (ďalej len „postupy účtovania“) účtuje na účte 511 – Opravy a udržiavanie. Aj výdavok (náklad) na opravu vozidla sa zahrnie do daňových výdavkov vo výške 80 % v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) bod 1 zákona o dani z príjmov.

V takomto prípade je poistné plnenie spojené so vznikom poistnej udalosti, ktorá nie je škodou v zmysle daňových a účtovných predpisov. Príjem (výnos) plynúci z poistného plnenia, o ktorom spoločnosť v súlade s postupmi účtovania účtuje na účte 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, je predmetom dane v súlade s § 2 písm. b) a zdaniteľným príjmom v súlade s § 2 písm. h) zákona o dani z príjmov.

Príjem (výnos) plynúci z poistného plnenia je zdaniteľným príjmom, ktorý je v plnej výške súčasťou základu dane bez ohľadu na skutočnosť, že výdavky (náklady) na opravu havarovaného vozidla sa do základu dane uplatnili len vo výške 80 %. Zákon o dani z príjmov nestanovuje v nadväznosti na § 19 ods. 2 písm. t) takú úpravu základu dane, podľa ktorej by sa do základu dane nezahrnoval v rovnakom pomere aj prípadný príjem (výnos). V tomto prípade nie je možné aplikovať § 17 ods. 3 písm. c) zákona o dani z príjmov a vykonať úpravu výsledku hospodárenia podľa § 17
ods. 2 písm. b) tohto zákona.