Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Účtovanie refakturácií energií s ohľadom na správnosť vyčíslenia výnosov pre účely zníženej sadzby dane z príjmov

Účtovanie refakturácií energií s ohľadom na správnosť vyčíslenia výnosov pre účely zníženej sadzby dane z príjmov

Otázka:

Ako správne účtovať  "refakturácie" energií s ohľadom na správnosť vyčíslenia výnosov pre účely zníženej sadzby dane z príjmov?

Odpoveď:

Podľa § 63 ods. 2 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“) ak vo vyúčtovaniach za prijaté služby alebo v nákladoch zaúčtovaných podľa iných účtovných dokladov budú zahrnuté tiež sumy, ktoré nepatria do nákladov účtovnej jednotky, napr. náklady na súkromné telefonické hovory, prepravné, nájomné, elektrickú energiu môže účtovná jednotka postupovať takto:

a) ak sa zistia pred zaúčtovaním príslušných účtovných dokladov nároky, ktoré majú, napríklad zamestnanci, spoločníci alebo členovia účtovnej jednotke uhradiť, sumy takých nárokov sa zaúčtujú priamo na príslušné účty v účtovej triede 3 – Zúčtovacie vzťahy,

b) ak sa nezistia tieto sumy pred účtovaním príslušných účtovných dokladov, účtujú sa tieto sumy na príslušné účty v účtovej triede 5; o dodatočne prijaté náhrady alebo vyúčtované nároky na ne na účtoch v účtovej triede 3 sa znížia zachytené náklady v účtovej triede 5,

c) v účtovných jednotkách, ktoré poskytujú služby, napríklad v cestovných kanceláriách, vo verejnom stravovaní sa v nákladoch v účtovej triede 5 účtujú celé sumy faktúr alebo iných dokladov a tržby sa poskytnuté služby sa účtujú v účtovej triede 6.

Účtovná jednotka, ktorá popri nájomnom požaduje osobitne úhradu za presne dodané množstvo elektriny, plynu, vody postupuje pri účtovaní týchto nákladov jedným zo spôsobov uvedených v § 63 ods. 2 postupov účtovania, a to podľa skutočnosti, ktorá v účtovnej jednotke nastala.

V zmysle § 15 písm. b) bodu 1a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) počnúc zdaňovacím obdobím začínajúcim najskôr 01.01.2020 je pre účtovné jednotky – právnické osoby, ktorých príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie neprevýšia sumu 100 000 eur, sadzba dane 15 %. Ak účtovná jednotka účtuje v sústave podvojného účtovníctva, do sumy 100 000 eur sa započítavajú všetky výnosy účtované v účtovej triede 6.

Z uvedeného vyplýva, že ak účtovná jednotka neúčtuje refakturáciu nákladov za elektrinu, plyn, vodu do výnosov tzn. v účtovej triede 6 - Výnosy, tieto náklady sa nebudú započítavať do sumy 100 000 eur, rozhodujúcej pre uplatnenie si sadzby dane 15 % podľa § 15 písm. b) bodu 1a) zákona o dani z príjmov.