Predcertifikačný audit

Otázka

Spoločnosť v roku 2016 zaplatila predcertifikačný audit na získanie certifikátu ISO v sume vyššej ako 2400 eur. Posudzuje sa podľa § 17 ods. 19 písm. g) ZDP aj tento výdavok, ktorý je certifikačnou agentúrou fakturovaný v rámci jednotlivých fáz získavania certifikátu (napr. poplatok na zistenie východiskového stavu, preverovanie kvality procesov ....) a ktorý súvisí s procesom získavania certifikátu, ale je vyfakturovaný v čase, keď samotný certifikát ešte nie je vydaný a teda nie je známa ani jeho platnosť a ak áno, ako sa určí platnosť certifikátu?

Odpoveď

Podľa § 17 ods. 19 písm. g) ZDP súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení sú výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov (s odkazom na zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov), zahrnované do základu dane rovnomerne počas doby ich platnosti, najviac počas 36 mesiacov, a to počnúc mesiacom, v ktorom boli tieto výdavky (náklady) zaplatené, pričom výdavky (náklady) na normy a certifikáty, ktoré neprevýšia obstarávaciu cenu 2 400 eur, sa zahrnú do základu dane jednorázovo, tzn. nebudú sa časovo rozlišovať.

V zmysle § 37 ods. 15 Opatrenia Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“), náklady na získanie noriem a certifikátov, napr. ako sú ISO normy, sa účtujú ako náklady na hospodársku činnosť. Tieto náklady sa v súlade s § 56 ods. 6 postupov
účtovania časovo nerozlišujú, účtujú sa do nákladov v tom účtovnom období, v ktorom vznikli.

ZDP ustanovuje zahrnovanie výdavkov (nákladov) na získanie noriem a certifikátov do základu dane len po zaplatení a to rovnomerne počas doby ich platnosti. Prvým okamihom zahrnutia výdavkov (nákladov) na získanie noriem a certifikátov do základu dane je mesiac úhrady, avšak najskôr prvý mesiac platnosti normy alebo certifikátu.
Pri posudzovaní spôsobu zahrnutia výdavkov (nákladov) na získanie noriem a certifikátov do základu dane je potrebné rozlišovať, či v dôsledku predcertifikačného auditu následne dôjde k získaniu certifikátu alebo nie.

Ak dôjde k získaniu certifikátu: na predcertifikačný audit je potrebné nahliadať ako na súčasť procesu certifikácie, t. j. v tomto prípade výdavky (náklady) vynaložené na predcertifikačný audit budú súčasťou výdavkov(nákladov) na získanie certifikátu a po získaní certifikátu sa budú zahŕňať do základu dane v súlade s § 17 ods. 19 písm. g) ZDP, t. j. po zaplatení, rovnomerne počas 36 mesiacov, počnúc mesiacom platnosti certifikátu.

Ak nedôjde k získaniu certifikátu: výdavky (náklady) na predcertifikačný audit sa budú posudzovať ako poskytnutie služby, t. j. nebudú sa posudzovať podľa § 17 ods. 19 písm. g) ZDP, ale budú súčasťou základu dane v súlade s § 17 ods. 1 písm. b) ZDP, ak spĺňajú definíciu daňového výdavku podľa § 2 písm. i) ZDP.

platí pre výdavky zaúčtované najneskôr v ZO, ktoré končí najneskôr 31.decembra 2019 alebo v HR, ktoré začalo v kalendárnom roku 2019 a ktoré sa skončí po 31. decembri 2019