Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové výdavky > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Odpisy prenajatého majetku, ktorý sa zároveň používa na dosahovanie svojich zdaniteľných príjmov

Odpisy prenajatého majetku, ktorý sa zároveň používa na dosahovanie svojich zdaniteľných príjmov

Otázka
Spoločnosť podnikajúca v oblasti energetiky (ďalej len „daňovník“) sa rozhodla prenajať stožiar slúžiaci na prenos elektrickej energie, ktorý eviduje vo svojom majetku a využíva ho v plnej miere na dosahovanie zdaniteľných príjmov.
Predmetom nájmu je umiestnenie a užívanie technologického zariadenia (satelitu) a príslušnej infraštruktúry.
Je v uvedenom prípade daňovník povinný postupovať podľa § 19 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov? Ak áno, ako správne určiť rozvrhovú základňu pre uplatnenie odpisov v daňových výdavkoch?

Odpoveď
V súlade s § 19 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov sú daňovými výdavkami aj odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku, okrem hmotného majetku poskytnutého na prenájom, pri ktorom sa do daňových výdavkov prenajímateľa zahrnujú odpisy najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie v závislosti od rozsahu a doby prenájmu tohto majetku.

Účelom uvedeného ustanovenia je limitovať rozsah odpisov hmotného majetku, ktoré si môže daňovník (prenajímateľ) zahrnúť do daňových výdavkov v prípade prenajatého hmotného majetku, ktorý nie je priamo využívaný týmto daňovníkom na zabezpečenie jeho zdaniteľných príjmov.

Keďže daňovník využíva predmetný hmotný majetok v plnom rozsahu na vlastnú činnosť vykonávanú za účelom dosiahnutia, zabezpečenia a udržania jeho zdaniteľných príjmov, v nadväznosti na § 19 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov nedôjde v predloženom prípade k limitácii odpisov výškou príjmov (výnosov) z prenájmu a odpisy hmotného majetku zahrnie daňovník do daňových výdavkov v plnej výške.