Úvod > DPH > Dodanie tovaru do/zo zahraničia > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Dodanie tovaru do 3. štátu, keď dodávateľ nemá colné vyhlásenie do 6. mesiaca

Dodanie tovaru do 3. štátu, keď dodávateľ nemá colné vyhlásenie do 6. mesiaca

Otázka
Platiteľ dane dodal tovar do 3. štátu, prostredníctvom prepravcu odoslal tovar do 3. štátu a pri dodaní uplatnil oslobodenie od dane. Odoslanie tovaru do 3. štátu musí vedieť platiteľ preukázať colným vyhlásením a dokladom o odoslaní tovaru, pričom colné vyhlásenie musí mať platiteľ najneskôr do konca 6. kalendárneho mesiaca po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom uplatnil oslobodenie od dane z titulu vývozu. Platiteľ však nemá do uplynutia šesťmesačnej lehoty colné vyhlásenie, v ktorom je potvrdený výstup tovaru z územia Európskej únie a preto musí dodanie tovaru zdaniť.  Platiteľ od odberateľa nebude vyžadovať doplatenie DPH. Aký doklad má platiteľ dane vystaviť, ktoré riadky daňového priznania má vyplniť a ako má tento prípad uviesť v kontrolnom výkaze? 
 
Odpoveď
Ak platiteľ dane do konca šiesteho mesiaca nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom uplatnil oslobodenie od dane pri vývoze tovaru, nemá k dispozícii colné vyhlásenie, nepreukázal odoslanie alebo prepravenie tovaru do miesta určenia na území tretieho štátu, tak dodanie tovaru podlieha dani z pridanej hodnoty. Platiteľ dane podá dodatočné daňové priznanie k zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom vykázal vývoz tovaru oslobodený od dane. V r. 15 a 17 dodatočného daňového priznania zníži základ dane vykázaný pri vývoze tovaru. Základ dane zahrnie do r. 01 alebo 03 dodatočného daňového priznania –  dodanie tovaru a služby podľa § 8 a  9 zákona a dodatočne uplatnenú daň zahrnie do  r. 02 alebo 04 dodatočného daňového priznania.
V posudzovanom prípade zákon o DPH neukladá platiteľovi povinnosť vyhotoviť opravnú faktúru, za predpokladu, ak údaje uvedené v pôvodnej faktúre odzrkadľujú skutočné dodanie tovaru do tretieho štátu. Ak platiteľ nevystaví k pôvodnej faktúre opravnú faktúru, nakoľko nebude požadovať od odberateľa doplatenie DPH, uvedie údaje o daňovej povinnosti do časti D.2. dodatočného kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie, v ktorom vykázal vývoz tovaru oslobodený od dane. Ak platiteľ vystaví k pôvodnej faktúre opravnú faktúru (ťarchopis), údaje z opravnej faktúry uvedie v časti C.1. kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie, v ktorom vyhotovil opravnú faktúru.