Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Účtovanie rozdielu vzniknutého na základe menovej doložky

Účtovanie rozdielu vzniknutého na základe menovej doložky

Otázka
Slovenská účtovná jednotka na základe dovoznej faktúry vystavenej v mene euro príjme nakúpený tovar na sklad. S dodávateľom má slovenská účtovná jednotka uzavretú menovú doložku, podľa ktorej ak príde v období medzi dodaním tovaru a platbou záväzku k podstatnej zmene kurzu medzi menou euro (zabezpečovaná mena) a dohodnutou  cudzou menou (zabezpečujúca mena), zohľadní sa tento rozdiel pri platbe predmetnej faktúry, tzn. záväzok bude zaplatený vo  vyššej alebo nižšej sume podľa vývoja kurzu. Zaúčtuje slovenská účtovná jednotka tento rozdiel ako kurzový rozdiel alebo ako úpravu ceny tovaru?
Odpoveď
Podľa § 744 Obchodného zákonníka, ak zmluva určuje, že cena alebo iný peňažný záväzok sa rozumie pri určitom kurze meny, v ktorej sa má záväzok plniť (zabezpečovaná mena), vo vzťahu k určitej inej mene (zabezpečujúca mena), a ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene kurzového pomeru oboch mien, je dlžník povinný zaplatiť sumu zníženú alebo zvýšenú tak, aby suma v zabezpečujúcej mene zostala nezmenená.
Ak je dlžník povinný zaplatiť zníženú alebo zvýšenú sumu záväzku v zmysle § 744 Obchodného zákonníka, z účtovného hľadiska dochádza k vzniku rozdielu medzi sumou záväzku zaúčtovanou pri jeho vzniku a sumou záväzku zaúčtovanou pri jeho úhrade. V prípade uvedenom v dopyte, je suma záväzku vyjadrená v mene euro, nie v cudzej mene. Nedochádza k prepočtu cudzej meny na menu euro, preto vzniknutý rozdiel nemožno považovať za kurzový rozdiel.
Podľa výkladu k § 744 Obchodného zákonníka dochádza k zmene nezaplatenej kúpnej ceny za dodaný tovar, preto je potrebné o rozdiel, ktorý vznikne pri plnení záväzku na základe menovej doložky, upraviť obstarávaciu cenu zásob.