Zamestnanecká súťaž

Otázka

Spoločnosť organizuje zamestnaneckú súťaž za účelom zvyšovania produktivity práce, zvyšovania počtu zákazníkov, predaných produktov a pod. Organizátor (zamestnávateľ) pred súťažou oboznámi súťažiacich s podmienkami súťaže.
Po skončení súťaže organizátor vypracuje ekonomické zhodnotenie súťaže z pohľadu dosiahnutia stanovených cieľov a prínosu súťaže pre zvýšenie alebo udržanie doterajších výnosov a vyhlási výhercov. Cenami v uvedenej súťaži sú darčekové karty (poukážky). Sú ceny zakúpené do zamestnaneckej súťaže daňovým výdavkom zamestnávateľa, ak áno, či na výšku daňového výdavku má vplyv ustanovenie § 9 ods. 2 písm. m) ZDP, podľa ktorého sú prijaté ceny alebo výhry oslobodené od dane v sume neprevyšujúcej 350 €?

Odpoveď

V súlade s ustanovením  § 2 písm. i) ZDP je daňovým výdavkom výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11 ZDP, pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti podľa § 19 ods. 2 písm. t) ZDP, v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, ak tento zákon neustanovuje
inak.

Hodnota ceny zakúpenej zamestnávateľom do zamestnaneckej súťaže, ktorá je zaúčtovaná v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaná v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11 ZDP, ktorej vynaloženie na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov zamestnávateľ preukáže, napr.
vypracovanou smernicou, z ktorej budú jasné pravidlá súťaže, priebeh súťaže, ceny, ktoré môžu súťažiaci vyhrať, vyhodnotením súťaže a pod., je daňovým výdavkom zamestnávateľa. Pre uplatnenie zakúpených cien do zamestnaneckej súťaže ako daňového výdavku zamestnávateľa je skutočnosť, či u zamestnanca je poskytnutá cena v hodnote neprevyšujúcej 350 € príjmom oslobodeným od dane [§ 5 ods. 3 písm. c) a § 9 ods. 2 písm. m) ZDP],
irelevantná. Rovnako je irelevantné, že v danom konkrétnom prípade je cenou zo zamestnaneckej súťaže darčeková poukážka, pretože darčeková poukážka poskytnutá ako cena zamestnancovi, ktorý sa zúčastnil súťaže organizovanej zamestnávateľom, neslúži na reprezentáciu zamestnávateľa, nespĺňa podstatu reklamného predmetu a nie je možné považovať ju za darčekovú reklamnú poukážku vymedzenú v § 21 ods. 1 písm. h) ZDP.

Výdavky vynaložené na ceny do súťaže organizovanej zamestnávateľom pre svojich zamestnancov sú za predpokladu splnenia podmienok vymedzených v § 2 písm. i) ZDP daňovým výdavkom a zamestnávateľ ich nadväzne na ust. § 17 ods. 1 ZDP zahrnie do základu dane tak, ako bolo o nich účtované v účtovníctve zamestnávateľa.