Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy ostatné > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Príjem fyzickej osoby dosiahnutý z postúpenia pohľadávky

Príjem fyzickej osoby dosiahnutý z postúpenia pohľadávky

Otázka

Ako má postupovať fyzická osoba (nepodnikateľ) pri zdaňovaní príjmu z postúpenia pohľadávky, resp. z postúpenia určitého nároku na plnenie? Má sa u postupcu vychádzať

1. z druhu príjmu, ktorý je predmetom pohľadávky (nároku) a ktorý by daňovník dosiahol pred postúpením pohľadávky,

2. zo skutočnosti, že pohľadávka sa považuje za hnuteľnú vec,

3. zo skutočnosti, že príjem z postúpenia pohľadávky je samostatným druhom príjmu, ktorý je predmetom dane z príjmov a nie je od dane z príjmov oslobodený.

 

Odpoveď (13.6.2016)

V súlade s § 2 písm. h) ZDP zdaniteľným príjmom je príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa ZDP ani medzinárodnej zmluvy. Príjmy vylúčené z predmetu dane z príjmu fyzickej osoby sú uvedené v § 3 ods. 2 ZDP (v prípade závislej činnosti aj v § 5 ods. 5 a 6 ZDP) a za príjmy oslobodené od dane možno považovať iba príjmy taxatívne vymenované v § 9 ZDP (v prípade závislej činnosti aj v § 5 ods. 7 ZDP). Nakoľko príjem z postúpenia pohľadávky nie je v citovaných ustanoveniach uvedený, považuje sa za zdaniteľný príjem.

V súlade s § 9 ods. 1 písm. c) ZDP od dane z príjmov fyzickej osoby je oslobodený príjem z predaja hnuteľnej veci okrem príjmov z predaja hnuteľnej veci, ktorá bola zahrnutá do obchodného majetku, a to do piatich rokov od jej vyradenia z obchodného majetku. Pohľadávku nie je možné považovať za vec. Občiansky zákonník v § 118 vymedzuje ako predmet občianskoprávnych vzťahov veci, a pokiaľ to ich povaha pripúšťa – práva alebo iné majetkové hodnoty. Pohľadávka má v tomto kontexte povahu práva. Na základe uvedeného príjem z postúpenia pohľadávky nie je možné považovať za príjem z predaja hnuteľnej veci, a teda ho nie je možné považovať za príjem oslobodený od dane podľa § 9 ods. 1 písm. c) ZDP.

Príjem z postúpenia pohľadávky nezaradenej v obchodnom majetku daňovníka sa považuje za ostatný príjem podľa § 8 ods. 1 ZDP, ktorý sa v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typ B uvádza ako iný príjem.

V súlade s § 8 ods. 2 ZDP do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahŕňa zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Ak sú výdavky spojené s jednotlivým druhom príjmu uvedeným v § 8 ods. 1 ZDP vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada.