Úvod > DPH > Daňová povinnosť > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Správca konkurznej podstaty - deň dodania služby a refundácia výdavkov

Správca konkurznej podstaty - deň dodania služby a refundácia výdavkov

Otázky 
1. Správca konkurznej podstaty vykonáva činnosti v konkurznom konaní, za ktoré mu prináleží odmena podľa príslušných ustanovení zákona o konkurze a vyrovnaní. Pretože správca nevystavuje žiadny daňový doklad (na rozdiel od exekútora alebo súdneho znalca), odmena je vypočítaná v „Konečnej správe ...“, ktorá môže byť namietaná veriteľmi alebo aj súdom. Definitívna výška sa určuje v uznesení o schválení Konečnej správy, ktoré nadobúda právoplatnosť po 30 dňoch. Ktorý termín je termínom dodania služby? Je termínom dodania služby prijatie platby, t.j. vyplatenie odmeny alebo termín právoplatnosti uznesenia o schválení odmeny?
 
2. Za činnosť predbežného správcu konkurznej podstaty taktiež prináleží zákonná odmena, ktorú uvedie v správe o stave majetku dlžníka a zašle na súd (odmenu hradí súd z preddavku poplatku buď veriteľa alebo dlžníka). Zákonom stanovená výška odmeny sa zvyšuje o DPH. Odmena je súdom uhradená správcovi mnohokrát s oneskorením aj viac mesiacov. Ktorý termín je termínom dodania služby? Je termínom dodania termín podania správy alebo prijatie odmeny?
 
3. Pri činnosti predbežného správcu konkurznej podstaty vznikajú správcovi výdavky, ako napr. poplatky od bánk za poskytnutie súčinnosti. Tieto výdavky uvedie taktiež vo svojej správe o majetkovej situácii dlžníka, ktorú predkladá na súd. Výdavky sú správcovi refundované. Správca účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. Z prijatých faktúr správca uplatňuje odpočítanie dane. Ako postupuje správca v jednoduchom účtovníctve pri prijatí refundovaných výdavkov, ak je platiteľom DPH?

Odpovede
K otázkam č. 1 a 2:
Daňová povinnosť pri dodaní služby vzniká podľa § 19 ods. 2 zákona o DPH dňom dodania služby. Dňom dodania služby sa rozumie deň, keď je služba poskytnutá, prípadne keď je jej poskytnutie ukončené. Moment vzniku daňovej povinnosti je totožný s momentom ukončenia poskytovania služby. Uvedené platí bez ohľadu na skutočnosť, či dodávateľovi bolo za dodanú službu zaplatené oneskorene, čiastočne, resp. za službu nebolo vôbec zaplatené. Daňovú povinnosť platiteľ uvedie v daňovom priznaní podanom za príslušné zdaňovacie obdobie, v ktorom daňová povinnosť vznikla. Ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH dňom prijatia platby.

Pri posúdení momentu dodania služby  predbežného správcu konkurznej podstaty (ďalej len KP) a správcu KP vzhľadom na variabilnosť procesného postupu je potrebné vychádzať z konkrétnych prípadov. Daňová povinnosť predbežného správcu KP/správcu KP vzniká momentom ukončenia poskytovania služby.  Predbežný správca konkurznej podstaty  podľa § 21 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o konkurze) zisťuje, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu. Predbežný správca KP je povinný najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka. Ak dlžník neposkytne predbežnému správcovi KP potrebnú súčinnosť, súd môže lehotu na podanie záverečnej správy o 15 dní predĺžiť.  Zo znenia § 21 zákona o konkurze nie sú zrejmé ďalšie úkony, ktoré by predbežný správca KP bol povinný vykonať. Ak súd v konkurznom konaní po tom, čo ustanovil dlžníkovi predbežného správcu zistí, že majetok dlžníka nebude postačovať ani na úhradu nákladov konkurzu, konkurzné konanie pre nedostatok majetku podľa § 20 ods. 1 zákona o konkurze zastaví. V takomto prípade daňová povinnosť predbežného správcu KP rovnako vzniká ukončením poskytovania služby.

Správcovi KP vzniká daňová povinnosť ukončením poskytovania služby. V § 102 ods. 6 zákona o konkurze sú upravené povinnosti správcu KP pri zrušení konkurzu, vykonaním týchto činností je ukončené poskytovanie služby správcu KP. Konkurz sa zrušuje tiež uznesením podľa § 103 zákona o konkurze, služba správcu KP je dodaná ukončením jej poskytovania. Zákon o konkurze podľa § 42 uvažuje aj s odvolaním správcu KP. V uznesení o odvolaní správcu súd môže podľa § 42 ods. 3 zákona o konkurze odvolanému správcovi KP určiť rozsah činnosti a s tým súvisiace oprávnenia, ktoré bude odvolaný správca KP vykonávať až do ustanovenia nového správcu KP.  Daňová povinnosť správcu KP v takomto prípade rovnako vznikne ukončením poskytovania služby.

Podľa § 21 ods. 3 zákona o konkurze predbežný správca konkurznej podstaty má nárok na odmenu a úhradu preukázaných výdavkov. Vyhláška MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhláška) v § 10 ustanovuje, že ak je správca alebo predbežný správca platiteľom dane z pridanej hodnoty, jeho odmena sa podľa citovanej vyhlášky zvyšuje o daň z pridanej hodnoty. Napriek citovanému zneniu vyhlášky pri výpočte základu dane je potrebné postupovať v súlade s § 22 zákona o DPH, t.j. základom dane pri dodaní služby je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie služby, zníženú o daň. Do základu dane sa zahrnie odmena a preukázané výdavky v prípade, že nejde o prechodné položky podľa § 22 ods. 3 zákona o DPH, keďže oprávnenie nakladať s majetkom podliehajúcim konkurzu a oprávnenie konať za úpadcu vo veciach týkajúcich sa tohto majetku vyhlásením konkurzu podľa § 44 zákona o konkurze prechádza na správcu KP, správca KP pritom koná v mene a na účet úpadcu.

Podľa § 72 ods. 1 písm. a) zákona o DPH platiteľ je povinný vyhotoviť faktúru pri dodaní služby s miestom dodania v tuzemsku inej zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou. Predmetom zákona o konkurze upraveným v § 1 je riešenie úpadku dlžníka speňažením majetku dlžníka a kolektívnym uspokojením jeho veriteľov alebo postupným uspokojením veriteľov dlžníka spôsobom dohodnutým v reštrukturalizačnom pláne; zákon o konkurze upravuje aj riešenie hroziaceho úpadku dlžníka a oddlženie fyzickej osoby. Účelom konkurzného konania je ekonomické a právne vyriešenie majetkových problémov právnickej alebo fyzickej osoby, ktorej úpadok hrozí alebo je z ekonomického pohľadu už nefunkčná. Konkurz je právom upravené riešenie úpadku dlžníka. Pri poskytovaní služby predbežným správcom KP/správcom KP ide o poskytovanie služby na základe zákona (§ 9 ods. 1 písm. d) zákona o DPH). Predbežného správcu KP/správcu KP síce vymenuje súd, ale cieľom konkurzného konania je ekonomické a právne vyriešenie majetkových problémov dlžníka speňažením jeho majetku. Právo nakladať s majetkom podliehajúcim konkurzu a oprávnenie konať za dlžníka vo veciach týkajúcich sa tohto majetku vyhlásením konkurzu prechádza na správcu KP, správca KP pritom koná v mene a na účet dlžníka. Na základe vyššie uvedeného zastávame názor, že predbežný správca KP/správca KP poskytuje službu dlžníkovi.
   
K otázke č. 3:
Daňovým výdavkom je v zmysle § 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP) výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka.
 
Správca konkurznej podstaty - účtovná jednotka účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva, zaúčtuje výdavky do peňažného denníka podľa § 4 ods. 6 písm. e) a g) Opatrenia MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek  účtovnej závierky  pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v z. n p. (ďalej len „postupy účtovania“). Tzn. účtovná jednotka zaúčtuje výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v peňažnom denníku v členení podľa druhu výdavku a ak z výdavku uplatňuje DPH, zaúčtuje túto časť výdavku ako výdavok, ktorý neovplyvňuje základ dane z príjmov [§ 21 ods. 2 písm. i) ZDP].
 
Príjem z refundácie nákladov účtovná jednotka zaúčtuje podľa § 4 ods. 6 písm. d)a f) postupov účtovania.  Tzn. účtovná jednotka zaúčtuje príjem zahrnovaný do základu dane z príjmov v členení ostatné príjmy a ak je povinná odviesť DPH z tohto príjmu (z refundovaných výdavkov), zaúčtuje túto časť príjmov ako príjem, ktorý neovplyvňuje základ dane z príjmov [§ 3 ods. 2 písm. e) ZDP].