Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové výdavky > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Odpis nehnuteľnosti, z ktorej daňovník prenajíma len časť

Odpis nehnuteľnosti, z ktorej daňovník prenajíma len časť

Otázka

Ako bude daňovník - právnická osoba postupovať v prípade, ak má nehnuteľnosť zaradenú v obchodnom majetku, pričom len časť tejto nehnuteľnosti využíva, a to tak, že ju prenajíma?

Odpoveď

Daňovník, ktorý má nehnuteľnosť zaradenú v obchodnom majetku, pričom v zdaňovacom období len jej časť využíva, a to tak, že ju prenajíma, v súlade s  § 19 ods. 3. písm. a) ZDP zahrnie do daňových výdavkov ročný daňový odpis z nehnuteľnosti  do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu nehnuteľnosti prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie.