Zostatková cena likvidovaného majetku

FAQ
 
Otázka
Spoločnosť Omega s.r.o. vlastní stavebný objekt, ktorý má rozdielnu daňovú a účtovnú zostatkovú hodnotu. Tento stavebný objekt ide spoločnosť likvidovať z dôvodu výstavby nového stavebného objektu. Aká bude vstupná cena nového stavebného objektu pre účely jeho daňového odpisovania?
Odpoveď
V súlade s § 17 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov  pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty sa u daňovníka účtujúceho  v sústave podvojného účtovníctva vychádza z výsledku hospodárenia.
Podľa § 36 ods. 2 postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovania  sa zostatková cena stavebného objektu alebo jeho časti likvidovaného  v dôsledku novej stavby, vrátane nákladov na likvidáciu zahrnie do nákladov novej stavby.
Podľa §  19 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov daňovým výdavkom je aj zostatková cena (§ 25 ods. 3 zákona o dani z príjmov) hmotného majetku a nehmotného majetku pri jeho vyradení predajom alebo likvidáciou alebo pomerná časť zostatkovej ceny vzťahujúca sa na predanú alebo likvidovanú časť majetku; zostatková cena likvidovaného stavebného  objektu alebo jeho časti v súvislosti s výstavbou nového stavebného objektu alebo technickým zhodnotením stavby sa zahrnie do obstarávacej ceny v súlade so zákonom o účtovníctve.  
Podľa uvedeného, ak dochádza k likvidácii stavebného objektu z dôvodu výstavby nového stavebného objektu alebo technickému zhodnoteniu stavby, súčasťou  obstarávacej (vstupnej) ceny nového majetku je daňová zostatková cena likvidovaného majetku, t. j. môže nastať situácia, pri ktorej sa na daňové účely bude pri odpisovaní nového stavebného objektu vychádzať z inej vstupnej ceny ako v účtovníctve. Znamená to, že v roku, v ktorom v súvislosti s výstavbou nového majetku dôjde k vyradeniu časti likvidovaného majetku, daňová zostatková cena likvidovaného majetku nie je daňovým výdavkom, ale vstupuje do obstarávacej (vstupnej) ceny nového objektu.