Úvod > DPH > Daňová povinnosť > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Vznik daňovej povinnosti pri vklade cestujúceho do elektronickej peňaženky na bezkontaktnej čipovej karte cestujúceho

Vznik daňovej povinnosti pri vklade cestujúceho do elektronickej peňaženky na bezkontaktnej čipovej karte cestujúceho

Otázka
V príslušnom regióne bol spustený integrovaný dopravný systém, kde sa na preprave podieľajú viacerí dopravcovia. V tomto dopravnom systéme sa plánuje zaviesť platenie za cestovné lístky nielen hotovosťou ale aj prostredníctvom elektronickej peňaženky na čipovej karte. Cestujúci si bude môcť prostredníctvom viacerých dopravcov vložiť zvolenú finančnú čiastku do elektronickej peňaženky ako kredit, ktorý bude evidovaný cez čipovú kartu. Tento kredit bude môcť použiť cestujúci pri kúpe cestovného lístka u ktoréhokoľvek z týchto dopravcov. Cestujúci si bude môcť vykonať plnenie kreditu elektronickej peňaženky kedykoľvek bude mať o to záujem bez ohľadu na aktuálny zostatok, jediným obmedzením bude maximálna výška kreditu v elektronickej peňaženke, ktorá je stanovená príslušnými právnymi predpismi. Cestujúci bude mať možnosť požiadať vo výnimočných prípadoch o vrátenie zostatku kreditu elektronickej peňaženky. Na konci mesačného zúčtovacieho obdobia sa vyhodnotia všetky operácie realizované v každej elektronickej peňaženke. Za všetky plnenia sa prevedú reálne finančné prostriedky na účet správcu elektronickej peňaženky, za všetky čerpania kreditu sa prevedú reálne finančné prostriedky z účtu správcu elektronickej peňaženky na účet príslušného správcu dane. Daňový subjekt sa pýta, kedy vzniká daňová povinnosť dodávateľovi - dopravcovi, dňom vykonania vkladu  do elektronickej peňaženky cestujúcim alebo až predajom konkrétneho cestovného lístka cestujúcemu u jedného z viacerých dopravcov?

Odpoveď
Podľa § 19 ods. 2 zákona o DPH daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby. Ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH dňom prijatia platby. V rozhodnutí Súdneho dvora ES C-419/02 BUPA Hospitals Ltd. sa v bode 48 uvádza, že na to, aby sa daň stala splatnou (zo zálohovej platby) je potrebné, aby všetky príslušné prvky udalosti, ktorou vzniká daňová povinnosť, teda budúce dodanie tovaru alebo budúce poskytnutie služby, boli už známe, a to najmä už v momente zaplatenia preddavku musia byť tovary a služby presne určené. Z uvedeného vyplýva, že pri zaplatení preddavku odberateľom musí byť zrejmé, na aký konkrétny tovar alebo službu bol preddavok zaplatený.
Pri naplnení finančného kreditu do elektronickej peňaženky cestujúceho  nie je zrejmé, ktorým dopravcom bude preprava poskytnutá, t.j. nie je známy dodávateľ prepravnej služby a nie je známa ani konkrétna preprava (odkiaľ – kam), ktorá má byť poskytnutá a na úhradu ktorej môže byť kredit elektronickej peňaženky cestujúcim využitý. Plnenie elektronickej peňaženky budú v integrovanom dopravnom systéme zabezpečovať viaceré subjekty. V momente naplnenia finančného kreditu do elektronickej peňaženky cestujúceho nie je známy dodávateľ prepravnej služby a nie je známa ani konkrétna preprava,
ktorá má byť poskytnutá, resp. nie je známe, či finančný kredit bude vôbec využitý na úhradu prepravnej služby, keďže cestujúci bude mať možnosť požiadať vo výnimočných prípadoch o vrátenie zostatku kreditu elektronickej peňaženky. Z uvedeného dôvodu zastávame názor, že naplnením finančného kreditu do elektronickej peňaženky cestujúceho nevzniká dopravcovi daňová povinnosť podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH.
Z predložených informácií nie je zrejmé, akým spôsobom môže dôjsť k zakúpeniu cestovného lístka cestujúcim. Ak napr.  cestujúci má možnosť zakúpiť si cestovný lístok u konkrétneho dopravcu na konkrétnu prepravu s časovým predstihom, pričom následne sa preprava cestujúceho uskutoční/resp. neuskutoční z dôvodov na strane cestujúceho, dopravcovi vzniká daňová povinnosť podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH zaplatením za cestovný lístok cestujúcim. Ak je prepravná služba poskytnutá bezprostredne po zakúpení cestovného lístka cestujúcim, daňová povinnosť vzniká podľa § 19 ods. 2 zákona o DPH uskutočnením prepravy cestujúceho.