Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

Otázka
Zdravotná poisťovňa vykonala fyzickej osobe ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2017, ktorého výsledkom je nedoplatok 4 000 €, ktorý pozostáva
- z preplatku v sume 3 500 eur zo zdaniteľných príjmov podľa § 6 zákona o dani z príjmov a
- z nedoplatku v sume 7 500 € z podielov na zisku, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov.

Je fyzická osoba povinná do základu dane z príjmov v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2018 zahrnúť aj preplatok z príjmov podľa § 6 zákona o dani z príjmov, ktorý vznikol v dôsledku ročného zúčtovania zdravotného poistenia?

Odpoveď zo dňa 5.3.2019
V súlade s § 43 ods. 3 písm. j) zákona o dani z príjmov daň z príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou a neobmedzenou daňovou povinnosťou, ak ide o poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, o ktoré si daňovník znížil v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach príjem podľa § 5 alebo § 6 zákona o dani z príjmov, vrátené zdravotnou poisťovňou tomuto daňovníkovi z RZP (§ 19 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) sa vyberá zrážkou.

V zmysle § 43 ods. 10 až 12 zákona o dani z príjmov zrážku dane z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. j) zákona o dani z príjmov je povinný vykonať platiteľ dane pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka a zrazenú daň je povinný odviesť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac, ak správca dane na žiadosť platiteľa dane neurčí inak. Ak platiteľ dane nevykoná zrážku dane alebo zrazenú daň včas neodvedie, bude sa od neho vymáhať rovnako ako ním nezaplatená daň. Podobne sa postupuje, ak platiteľ dane nezrazí daň v správnej výške.

V nadväznosti na cit. ustanovenia, ak celkový výsledok RZP – nedoplatok, pozostával z čiastkových výsledkov – z preplatku viažuceho sa k príjmom podľa § 6 zákona o dani z príjmov a z nedoplatku viažuceho sa k príjmom, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov fyzickej osoby, platiteľ dane (zdravotná poisťovňa) bol povinný zo sumy preplatku viažuceho sa k príjmom podľa § 6 zákona o dani z príjmov vybrať daň zrážkou. Ak platiteľ dane zrážku dane nevykonal, bude sa od neho vymáhať rovnako ako ním nezaplatená daň.

Z ust. § 43 ods. 6 zákona o dani z príjmov vyplýva, že daňová povinnosť daňovníka, ak ide o príjmy z ktorých sa vyberá daň zrážkou, sa považuje za splnenú riadnym vykonaním zrážky dane [s výnimkou príjmov podľa § 43 ods. 6 písm. a) až c) zákona o dani z príjmov].
Príjem, pre ktorý je ustanovené, že daň vybraná podľa § 43 ods. 6 sa považuje za splnenie daňovej povinnosti, sa v súlade s § 4 ods. 7 zákona o dani z príjmov do základu dane nezahŕňa.