Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Základ dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > § 17/19 písm. d) - provízie súčasťou OC HM zaplatené v ďalšom ZO

§ 17/19 písm. d) - provízie súčasťou OC HM zaplatené v ďalšom ZO

Otázka

Spoločnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia vynakladá náklady, ktoré následne kapitalizuje do majetku ako náklady súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku. Ak by tieto náklady neboli kapitalizované, podliehali by testu zaplatenia v zmysle § 17 ods. 19 ZDP.

V prípade, ak sú tieto náklady súčasťou obstarávacej ceny hmotného majetku, ako postupovať, ak budú uhradené až v nasledujúcom zdaňovacom období - budú zvyšovať obstarávaciu cenu hmotného majetku podľa § 25 ods. 7 ZDP, alebo budú samostatným daňovým výdavkom?

Odpoveď

Ak výdavky (náklady) sú súčasťou základu dane po zaplatení podľa § 17 ods. 19 ZDP a tieto výdavky (náklady) sú súčasťou obstarávacej ceny hmotného majetku, do obstarávacej ceny hmotného majetku pre účely daňových odpisov je možné zahrnúť uvedené výdavky (náklady) len ak boli zaplatené.

V prípade zaplatenia uvedených výdavkov (nákladov) až v nasledujúcom zdaňovacom období, bude daňovník postupovať podľa § 25 ods. 7 ZDP, tzn. pri zvýšení vstupnej ceny alebo znížení vstupnej ceny, ku ktorému dochádza pri už odpisovanom hmotnom majetku z iného dôvodu, ako je jeho technické zhodnotenie (ďalej len „upravená vstupná cena"), sa odpis určí z upravenej vstupnej (zostatkovej) ceny pri zachovaní platnej ročnej odpisovej sadzby alebo koeficientu podľa § 27 alebo § 28 ZDP.

Podľa § 35 ods. 1 Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov sa náklady, ktoré súvisia s obstaraním hmotného majetku, zahrnú do obstarávacej ceny bez podmienky zaplatenia, preto môže nastať situácia, že pre účely účtovných odpisov a daňových odpisov sa bude uplatňovať rozdielna obstarávacia cena hmotného majetku.

platí pre výdavky zaúčtované najneskôr v ZO, ktoré končí najneskôr 31.decembra 2019 alebo v HR, ktoré začalo v kalendárnom roku 2019 a ktoré sa skončí po 31. decembri 2019