Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Účtovanie a oceňovanie príspevku do kapitálového fondu v prípade,  ak tento príspevok sa uskutoční vkladom podniku fyzickej osoby

Účtovanie a oceňovanie príspevku do kapitálového fondu v prípade,  ak tento príspevok sa uskutoční vkladom podniku fyzickej osoby

Otázka:

Ako účtovať a oceňovať príspevok do kapitálového fondu v prípade,  ak tento príspevok sa uskutoční vkladom podniku fyzickej osoby?  

 

Odpoveď: 

Podnikom sa na účely Obchodného zákonníka  rozumie súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. K podniku patria veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie podniku alebo vzhľadom na svoju povahu majú tomuto účelu slúžiť (§ 5 obchodného zákonníka). Podľa výkladu k ustanoveniam Obchodného zákonníka podnik musí vždy obsahovať osobnú zložku, ktorú tvorí štruktúra a kvalifikačná úroveň zamestnancov podniku. 

Podľa § 217a ods. 1 Obchodného zákonníka sa na splatenie príspevku akcionára do kapitálového fondu primerane použijú ustanovenia o vkladoch a za kapitálový fond sa považujú okamihom splatenia. Z ustanovení o vkladoch vyplýva, že kapitálový fond môže byť splatený aj podnikom. Oceňovanie jednotlivých zložiek majetku a záväzkov ako aj účtovanie ich nadobudnutia, vznik goodwillu  postupy účtovania ustanovujú len pri vklade podniku do základného imania.

Vychádzajúc z § 217a Obchodného zákonníka, podľa ktorého sa na splatenie príspevku akcionára (spoločníka) primerane použijú ustanovenia o vkladoch, možno konštatovať, že aj  pri účtovaní splatenia príspevku podnikom sa bude primerane postupovať ako pri vklade podniku do základného imania, tzn. v s.r.o. ako prijímateľa príspevku, ktorým je podnik, sa:

  • prijímané jednotlivé zložky majetku a záväzkov tvoriace podnik účtujú na vecne príslušné účty v ocenení reálnou hodnotou;
  • účtuje goodwill alebo záporný goodwill ako rozdiel medzi reálnou hodnotou jednotlivých zložiek majetku a záväzkov a hodnotou nepeňažného príspevku započítanou na príspevok spoločníka do kapitálového fondu.