Úvod > DPH > Daňová povinnosť > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Predaj tašky povinnej výbavy motorového vozidla vrátane autolekárničky

Predaj tašky povinnej výbavy motorového vozidla vrátane autolekárničky

Otázka
Firma, platiteľ dane, vyrába autolekárničky.  Firma  vyrába aj tašky povinnej výbavy motorového vozidla, kde ušije tašku z priemyselného textilu, dá do nej autolekárničku, ťažné lano, výstražný trojuholník, reflexnú vestu, žiarovky, pracovné rukavice, prípadne iný tovar, keď o to požiada zákazník. Takto neplnenú tašku zafóliuje a fakturuje jednou položkou s 20% DPH. Zákazník však žiada z tohto výrobku vyňať lekárničku  a fakturovať ju s 10 % DPH. Postupuje platiteľ správne, keď tašku povinnej výbavy fakturuje ako celok s 20 % DPH.
 
Odpoveď
Problematika sadzby dane je ustanovená v § 27 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o DPH). Podľa uvedeného ustanovenia a ustanovenia § 85j ods.1 zákona o DPH je základná sadzba dane na tovary a služby aktuálne určená vo výške 20 % zo základu dane. Tovary, na ktoré sa uplatňuje znížená sadzba 10 % zo základu dane, sú uvedené v prílohe č. 7  zákona o DPH  -  Zoznam tovarov so zníženou sadzbou dane. Na účely správneho zatriedenia tovaru do číselného kódu podľa uvedenej prílohy sa použije  záväzná informácia o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydaná colným orgánom a publikovaná v colnom sadzobníku.
Autolekárnička je podľa zatriedenia tovarov v colnom sadzobníku zaradená do skupiny 30 – Farmaceutické výrobky, konkrétne kódom 3006 50 00 – Lekárničky a súpravy prvej pomoci. Teda táto je tovarom, na ktorú sa uplatňuje znížená sadzba dane 10 % zo základu dane.  Firma však  predáva spotrebiteľovi tašku povinnej výbavy motorového vozidla, ktorá ako konečný ponúkaný produkt je zložená z viacerých komponentov, z ktorých len jeden – autolekárnička podlieha zníženej sadzbe dane. Na všetky ostatné komponenty tašky povinnej výbavy motorového vozidla sa uplatňuje základná sadzba dane. Vzhľadom na to, že predmetom predaja je taška povinnej výbavy motorového vozidla ako celok, použije sa základná sadzba dane 20 % .