Vstupná cena hmotného a nehmotného majetku

FAQ
 
Otázka
Podľa § 25 ods. 5 písm. c) ZDP účinného od 01. 01. 2015 je časť neodpočítanej DPH pri uplatnení nároku na odpočet DPH koeficientom už len súčasťou obstarávacej ceny. Otázkou je, či pri hmotnom majetku podľa platných postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva do vstupnej ceny bude vstupovať len neodpočítaná suma DPH berúc do úvahy koeficient, ktorý sa používa počas roka, t. j. pred zistením jeho konečnej sumy alebo sa bude brať do úvahy koeficient konečný, t. j. ten, ktorý sa vypočíta na základe údajov o dodaní za celý rok.  Ak sa bude vychádzať z konečného koeficientu, budú sa líšiť vstupné ceny na účely účtovných a daňových odpisov.
Ako postupovať v prípade nehmotného majetku, u ktorého sa daňové odpisy rovnajú účtovným odpisom. Bude sa pre účely ZDP akceptovať vstupná cena z účtovníctva, do ktorej bude vstupovať neodpočítaná suma DPH z dôvodu aplikácie koeficientu, pričom sa bude brať koeficient predbežný, t. j. nie konečný, zistený po skončení roka?
Odpoveď
V prípade hmotného majetku aj nehmotného majetku sa pre účely daňovej vstupnej ceny bude vychádzať z ročného koeficientu z predchádzajúceho roka  (v súlade s § 50 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v jednotlivých zdaňovacích obdobiach v priebehu kalendárneho roka platiteľ použije koeficient z predchádzajúceho  roka), ktorý sa používa aj na účely účtovníctva. Opatrenie MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov, v § 52 ods. 8 ustanovuje,  že rozdiel medzi pomerne odpočítanou DPH v jednotlivých zdaňovacích obdobiach a pomerne odpočítanou DPH po skončení zdaňovacieho obdobia sa účtuje podľa charakteru v prospech účtu alebo na ťarchu účtu 343 - DPH so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť alebo v prospech účtu 648 - Ostatné výnosy na hospodársku činnosť. Takto zaúčtovaný  rozdiel je  súčasťou základu dane z príjmov v súlade s účtovníctvom a pre daňové účely sa vstupná cena majetku o tento rozdiel už neupravuje.
 
Obdobný postup uplatňuje aj daňovník, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, v súlade s § 19 ods. 4 Opatrenia MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré  podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov.