Úvod > DPH > Oslobodené činnosti > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Uplatnenie/neuplatnenie ustanovenia § 39 zákona o DPH v prípade prevodu, prechodu a presunu cenných papierov

Uplatnenie/neuplatnenie ustanovenia § 39 zákona o DPH v prípade prevodu, prechodu a presunu cenných papierov

Otázka:
Má daňový subjekt, ktorý vykonáva svoje činnosti podľa zák. č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uplatniť oslobodenie od dane podľa § 39 zákona o DPH na dodanie služieb, ktorými sú „prevod cenných papierov“, „prechod cenných papierov“ a „presun cenných papierov“?

Odpoveď:
Podľa § 39 ods. 1 písm. f) zákona o DPH sú oslobodené od dane činnosti týkajúce sa cenných papierov a obchodných podielov vrátane sprostredkovania týchto činností; oslobodená od dane nie je správa cenných papierov a úschova cenných papierov. Uvedené ustanovenie je transpozíciou čl. 135 ods. 1 písm. f) smernice Rady  2006/112/ES o spoločnom systéme DPH (čl. 13 B písm. d) bod 5 šiestej smernice), ktoré upravuje oslobodenia od dane predstavujúce výnimky  zo všeobecnej zásady, podľa ktorej sa DPH vyberá z každého poskytnutia plnenia, ktoré platiteľ dane uskutoční za protihodnotu. V súlade s judikatúrou Súdneho dvora  oslobodenia v čl. 135 smernice Rady 2006/112/ES (čl. 13 šiestej smernice) predstavujú autonómne pojmy práva, ktorých účelom je zabrániť rozdielnemu uplatňovaniu režimu DPH v jednotlivých členských štátoch (napr. rozsudky Súdneho dvora č. C-349/96 CPP, C-540/09 Skandinaviska Enskilda Banken) a ktoré sa majú vykladať doslovne (napr. rozsudky Súdneho dvora č. C-8/01 Taksatorringen, C-472/03 Arthur Andersen, C-453/05 Ludwig).
Pokiaľ ide o rozsah čl. 135 ods. 1 písm. f) smernice Rady 2006/112/ES (čl. 13 B písm. d) bod 5 šiestej smernice), Súdny dvor konštatoval, že plnenia týkajúce sa akcií a cenných papierov sú plneniami na trhu cenných papierov a že obchodovanie s cennými papiermi zahŕňa úkony, ktoré menia právnu a finančnú situáciu medzi účastníkmi (rozsudky č. C-2/95 SDC, C-29/08 SKF). Pojem „plnenia...týkajúce sa cenných papierov“ v zmysle citovaných článkov smernice sa týka plnení, ktoré môžu vytvárať, meniť alebo rušiť práva a povinnosti účastníkov k cenným papierom  (rozsudky č. C-235/00 CSC Financial Services, C-29/08 SKF).        

Na základe poskytnutých informácií, subjekt vykonáva svoje činnosti podľa zák. č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čo uvádzate aj v stanovisku svojej žiadosti. Vychádzajúc z tohto zákona, z definície pojmov „prevod cenného papiera“ (§ 19), „prechod cenného papiera“ (§ 18) a „prenos cenného papiera“ (§ 18a) vyplýva, že pri prevode a prechode cenného papiera dochádza k zmene majiteľa cenného papiera, tzn. dochádza k zmene právnej a finančnej situácie účastníkov k cenným papierom.  FR SR zastáva názor, že takéto transakcie sú oslobodené od dane podľa § 39 ods. 1 písm.  f) zákona o DPH (čl. 135 ods. 1 písm. f) smernice Rady 2006/112/ES, čl. 13 B písm. d) bod 5 šiestej smernice).
Pri transakcii, ktorou je „prenos cenného papiera“ nedochádza k zmene majiteľa cenného papiera, ale ide len o presunutie cenného papiera v rámci účtov toho istého majiteľa, kedy nedochádza k zmene  právnej a finančnej situácie majiteľa k cennému papieru. Takáto transakcia podlieha zdaneniu, pretože ide o činnosti správy cenných papierov, ktoré sú vyňaté z oslobodenia v § 39 ods. 1 písm. f) zákona o DPH.

Dátum vydania stanoviska: 8. 2. 2019