Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Základ dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Čiastočná úhrada výdavkov uvedených v § 17 ods. 19 ZDP

Čiastočná úhrada výdavkov uvedených v § 17 ods. 19 ZDP

Otázka

Daňovník, platiteľ DPH, v roku 2015 prijal službu vedenia účtovníctva vo výške 100 eur + DPH 20 eur. Tento záväzok v roku 2015 čiastočne uhradil (úhrada 40 eur) a k 31.12.2015 vykazuje nezaplatený zostatok záväzku vo výške 80 eur.
Podľa § 17 ods.19 písm. f) ZDP je potrebné náklad na účtovnícke služby, ktorý ovplyvnil výsledok hospodárenia za rok 2015, ale k 31.12.2015 nebol uhradený, vylúčiť z výsledku hospodárenia. V akej výške je možné započítať čiastočnú úhradu záväzku na zaúčtovaný náklad?

Odpoveď

Podľa § 17 ods. 19 písm. f) ZDP súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení sú výdavky (náklady) na poradenské a právne služby zatriedené pod kód Klasifikácie produktov 69.1 a 69.2. Medzi takéto služby patrí aj vedenie účtovníctva, preto sa náklady na prijatú službu vedenia účtovníctva posudzujú podľa § 17 ods. 19 písm. f) ZDP.

Hoci ZDP neupravuje postup úpravy základu dane podľa § 17 ods. 19 písm. a) až f), v prípade čiastočnej úhrady záväzku prislúchajúceho k nákladu, ktorý je daňovým výdavkom až po zaplatení, daňovník by mal platbu v pomernej časti priradiť k úhrade DPH a k úhrade nákladu, ktorý je daňovým výdavkom až po zaplatení. Priradenie čiastočnej úhrady záväzku len k sume vzťahujúcej sa k nákladu nepovažujeme za správne, nakoľko daňovník by si prvotne uplatnil úhradu na náklad, ktorý je daňovým výdavkom až po zaplatení a DPH by nemusel uhradiť vôbec, pričom si už mohol uplatniť právo na jej odpočet vzhľadom na možnosť jej odpočtu bez uhradenia.

Od 1.1.2016 zároveň zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDPH“) umožňuje aj osobitný režim odpočtu DPH, a to v § 68d ods. 5, kde sa priamo uvádza, že právo odpočítať daň z tovarov a služieb, ktorú voči platiteľovi, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d ods. 2 uplatnil iný platiteľ, vzniká dňom zaplatenia za tovar alebo službu platiteľom podľa § 68d ods. 2 dodávateľovi. Ak platiteľ podľa § 68d ods. 2 zaplatí len časť protihodnoty za tovar alebo službu, právo odpočítať daň vzniká pomerne podľa výšky sumy, ktorú zaplatil. Aj z uvedeného možno prijať záver, že čiastočná úhrada záväzku, či už bola realizovaná do 31.12.2015 alebo od 1.1.2016 by mala byť v pomernej časti priradená k nákladu aj k DPH.