Úvod > DPH > Odpočítanie dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Podanie dodatočného daňového priznania k DPH z dôvodu nesprávneho vyznačenia splnenia podmienok podľa § 79 ods. 2 zákona o DPH

Podanie dodatočného daňového priznania k DPH z dôvodu nesprávneho vyznačenia splnenia podmienok podľa § 79 ods. 2 zákona o DPH

Otázka:
Daňový subjekt, platiteľ DPH, podal daňové priznanie k DPH za mesiac august 2020 v lehote 25.9.2020, v ktorom si uplatnil nadmerný odpočet a zároveň uviedol, že si uplatňuje skrátenú lehotu na vrátenie nadmerného odpočtu podľa § 79 ods. 2 zákona o DPH. Dňa 13.10.2020 zistil, že nesplnil v mesiaci august podmienku na uplatnenie skrátenej lehoty podľa § 79 ods. 2 zákona o DPH.  a podal dodatočné daňové priznanie, v ktorom vyznačil len túto skutočnosť, t.j. zrušil uplatnenie skrátenej lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu. Subjekt sa pýta, či bol jeho postup správny?

Odpoveď:
Podmienky vrátenia nadmerného odpočtu v skrátenej lehote ustanovuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. ( ďalej  „zákon o DPH“) v § 79 ods. 2. Platiteľ, ktorý spĺňa podmienky podľa § 79 ods. 2, vyznačí túto skutočnosť v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol.
Platiteľ je oprávnený podať dodatočné daňové priznanie v zmysle § 16 ods. 4 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov, ak daňové priznanie neobsahuje správne údaje. T. j. platiteľ má právo opraviť nesprávne vyznačenie splnenia podmienky podľa § 79 ods. 2 „x“ v daňovom priznaní aj prostredníctvom dodatočného daňového priznania.

Ak správca dane v deň vrátenia nadmerného odpočtu nedisponoval informáciou o zmene skutočností uvedených v riadnom daňovom priznaní  (napr. prostredníctvom dodatočného daňového priznania, všeobecného podania),  vráti nadmerný odpočet v skrátenej lehote určenej zákonom o DPH a následne podľa § 79 ods. 8 zákona o DPH uloží pokutu do výšky 1,3 % zo sumy vráteného nadmerného odpočtu.

 

Dátum vydania stanoviska: 3.11.2020