Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Základ dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Záväzky organizačnej zložky voči jej zriaďovateľovi

Záväzky organizačnej zložky voči jej zriaďovateľovi

Otázka

Dodaňujú sa v súlade s § 17 ods. 27 ZDP aj záväzky po lehote splatnosti organizačnej zložky (súčasne stála prevádzkareň) voči jej zriaďovateľovi? Ide o záväzky za vnútropodnikové služby – management fee (fakturácia, IT podpora, atď.), resp. časť sú aj „vnútrofiremné“ prefakturované faktúry od tretích osôb (faktúra za externé školenie pre zamestnancov zriaďovateľa a organizačnej zložky). Faktúru uhradil zriaďovateľ a následne vnútropodnikovo požadoval úhradu od organizačnej zložky za časť, týkajúcu sa zamestnancov organizačnej zložky s tým, že táto mu predmetnú faktúru doposiaľ neuhradila. Tzn., že faktúra voči tretej osobe je uhradená, len zostal neuhradený záväzok voči zriaďovateľovi.

Odpoveď

V súlade s § 17 ods. 27 ZDP je daňovník, ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) ZDP, okrem daňovníka podľa osobitného predpisu a daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz, povinný zvýšiť základ dane o výšku 20 %, 50 % alebo 100 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti, prislúchajúceho k výdavku (nákladu), ktorý je daňovým výdavkom podľa § 19 ZDP, a to aj k výdavku (nákladu) prislúchajúcemu
k odpisovanému a neodpisovanému majetku, zásobám, finančnému majetku a inému majetku, pri ktorom vzniká výdavok (náklad) pri jeho zaradení alebo vyradení zo spotreby alebo z používania, v nadväznosti na počet dní (360, 720 alebo 1080 dní), ktoré uplynuli od lehoty splatnosti neuhradeného záväzku. Lehotou splatnosti záväzku je lehota dohodnutá pri vzniku záväzku, ktorú na účely úpravy základu dane nie je možné predĺžiť. V § 17 ods. 32 ZDP je stanovený spôsob úpravy základu dane (zníženie) v prípade úhrady záväzku po období, v ktorom bol základ dane zvýšený o 100 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti a v prípade premlčania alebo zániku záväzku.

V zmysle § 1 písm. a) bod 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoÚ“) sa za účtovnú jednotku považujú zahraničné osoby (§ 21 Obchodného zákonníka), ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky (SR). V súlade s § 21 ods. 3 Obchodného zákonníka sa podnikaním zahraničnej osoby na území SR rozumie podnikanie tejto osoby, ak má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území SR. Podľa § 21 ods. 4 Obchodného zákonníka oprávnenie zahraničnej osoby podnikať na území SR vzniká ku dňu zápisu podniku tejto osoby alebo jeho organizačnej zložky do obchodného registra v rozsahu predmetu podnikania zapísanom v obchodnom registri. Návrh na zápis podáva zahraničná osoba.

V nadväznosti na uvedené účtovnou jednotkou je zahraničná osoba, ktorá podniká na území SR prostredníctvom organizačnej zložky. Ak sú organizačné zložky zahraničných osôb (ďalej len „organizačná zložka“) zapísané v obchodnom registri, sú účtovnými jednotkami napriek tomu, že nemajú právnu subjektivitu. Sú povinné viesť účtovníctvo v rozsahu svojej činnosti vykonávanej na území SR, pričom sú povinné dodržiavať ZoÚ a opatrenie Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“). Účtovanie organizačnej zložky nie je v postupoch účtovania špecificky upravené. Je na rozhodnutí organizačnej zložky, aký spôsob účtovania zvolí na účtovanie účtovných prípadov vyplývajúcich zo vzťahu so svojím zriaďovateľom, ktorý má sídlo mimo územia SR. Jednou z možností je účtovanie prostredníctvom účtu 395 – Vnútorné zúčtovanie. V zmysle § 57 ods. 2 postupov účtovania, sa na tomto účte účtujú vzťahy medzi jednotlivými vnútornými organizačnými útvarmi účtovnej jednotky v závislosti od organizácie účtovníctva účtovnej jednotky. Tento účet pri uzavieraní účtovných kníh nemôže vykazovať zostatok. Ak tento účet pri uzavieraní účtovných kníh vykazuje zostatok, preúčtuje sa podľa charakteru na účet záväzkov (napr. 379 – Iné záväzky) alebo pohľadávok (napr. 378 – Iné pohľadávky), pričom je potrebné k týmto účtom vytvoriť analytický účet, aby bolo možné určiť, že ide o záväzok, resp. pohľadávku voči zriaďovateľovi, ktorým je zahraničná osoba (ďalej len „zriaďovateľ“). V tomto prípade účtovanie na účtoch pohľadávok a záväzkov slúži len na zúčtovanie zostatku účtu 395 – Vnútorné zúčtovanie a nejedná sa o záväzok, resp. pohľadávku voči tretej osobe. V nasledujúcom účtovnom období sa preúčtuje záväzok, príp. pohľadávka späť na účet 395 – Vnútorné zúčtovanie.

Zo spôsobu účtovania ako aj z charakteru záväzku organizačnej zložky voči zriaďovateľovi vyplýva, že tento záväzok v budúcnosti nezníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky, tzn. nedôjde k odlivu peňažných prostriedkov z účtovnej jednotky. Z uvedeného dôvodu sa nejedná o záväzok spĺňajúci definíciu záväzku v zmysle § 2 ods. 4 písm. b) ZoÚ, podľa ktorého sa záväzkom rozumie existujúca povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dá sa spoľahlivo oceniť podľa § 24 až 28 ZoÚ. Napriek tejto skutočnosti, na zabezpečenie plnenia povinnosti vedenia účtovníctva podľa slovenských právnych predpisov je potrebné, aby organizačná zložka vykázala v účtovnej závierke záväzok voči zriaďovateľovi.

Na základe vyššie uvedených skutočností, organizačná zložka nie je povinná uplatňovať § 17 ods. 27 ZDP na záväzky po lehote splatnosti, ktoré eviduje voči svojmu zriaďovateľovi.