Dotácia na nedaňový výdavok

Otázka

Spoločnosť prijala dotáciu na vytvorenie audiovizuálneho diela z prostriedkov Audiovizuálneho fondu, ktorá nie je financovaná zo štátneho rozpočtu. Náklady na občerstvenie poskytnuté štábu počas nakrúcania boli účtované ako reprezentačné, ktoré je položkou zvyšujúcou výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Tieto náklady priamo súvisia s realizáciou projektu a spoločnosť si ich uplatní v rámci položky dotácie „náklady na štáb“. Je časť dotácie, ktorú spoločnosť rozpúšťa do výnosov v časovej súvislosti s vynaloženými nákladmi na občerstvenie štábu počas nakrúcania zdaniteľným príjmom?

Odpoveď

Pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty sa podľa § 17 ods. 1 písm. b) ZDP vychádza u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva z výsledku hospodárenia.

Daňovými výdavkami podľa § 21 ods. 1 písm. h) ZDP nie sú výdavky na reprezentáciu okrem výdavkov na reklamné predmety v hodnote neprevyšujúcej 17 eur za jeden predmet, pričom za reklamné predmety sa nepovažujú
1. darčekové reklamné poukážky,
2. tabakové výrobky okrem daňovníka, u ktorého je výroba tabakových výrobkov hlavným predmetom činnosti,
3. alkoholické nápoje okrem alkoholických nápojov podľa osobitného predpisu v úhrnnej výške najviac 5 % zo základu dane; uvedené sa nevzťahuje na daňovníka, u ktorého je výroba alkoholických nápojov hlavným predmetom činnosti.

Podľa § 52a ods. 1 Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“) sa na účte 347 – Ostatné dotácie účtuje dotácia poskytovaná z iných zdrojov ako zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dotácia sa účtuje priamo v prospech výnosov alebo v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období.
Suma dotácie sa účtuje do výnosov systematicky v období zodpovedajúcemu vecnému a časovému súladu účtovania súvisiacich nákladov.

Dotácia na úhradu nákladov, ktorá kompenzuje konkrétne náklady spojené s činnosťou účtovnej jednotky sa podľa § 52a ods. 3 postupov účtovania účtuje do výnosov v účtovnom období, v ktorom sa účtuje kompenzovaný náklad. Pri účtovaní dotácie na úhradu nákladov sa na zabezpečenie vecnej a časovej súvislosti použije účtovanie na účte 384 – Výnosy budúcich období. Tieto sa rozpúšťajú v prospech vecne príslušného účtu výnosov, a to účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti alebo účtu 668 – Ostatné finančné výnosy v účtovnom období, v ktorom sa účtujú kompenzované náklady.
Ak daňovník zahrnul do základu dane rozpustenie dotácie do výnosov v časovej a vecnej súvislosti s vynaloženými výdavkami (nákladmi) na reprezentačné, ktoré nie je daňovým výdavkom podľa § 21 ods. 1 písm. h) ZDP, táto časť dotácie bude zdaniteľným príjmom.

Výsledok hospodárenia, v ktorom je zahrnutý celý výnos aj celý náklad z uvedenej dotácie, bude vykázaný na riadku 100 daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby a prostredníctvom riadku 130 bude vykázaná položka zvyšujúca výsledok hospodárenia, ktorou bude nedaňový výdavok na reprezentačné.

Daňovník by si mal zvážiť použitie dotácie len na daňovo uznané výdavky (náklady) a nedaňové výdavky (náklady) hradiť z vlastných zdrojov.