Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové výdavky > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Stimulačná čiastka vyplatená pri nástupe do zamestnania

Stimulačná čiastka vyplatená pri nástupe do zamestnania

FAQ
 
Otázka
Spoločnosť Beta s.r.o. ponúkne zamestnancovi (manažérovi), ktorého chce získať do pracovného pomeru benefit – stimulačnú čiastku, ktorú vyplatí na začiatku, pri nástupe zamestnanca do zamestnania. Benefit je podmienený splnením podmienky, že zamestnanec bude pracovať výhradne pre danú spoločnosť po dobu dvoch rokov. V prípade, ak dôjde k porušeniu podmienky, musí zamestnanec benefit (stimulačnú čiastku) vrátiť. Spoločnosť sa pýta, či možno považovať takýto benefit za daňový výdavok podľa zákona o dani z príjmov v momente jeho vyplatenia alebo až po splnení podmienky, to znamená po dvoch rokoch?
Odpoveď
Podľa platného § 19 ods. 2 písm. c) bod 6 zákona o dani z príjmov daňové výdavky, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone, sú výdavky (náklady) na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie vynaložené na mzdové a ostatné pracovnoprávne nároky zamestnancov v rozsahu ustanovenom pracovnoprávnymi predpismi okrem cestovných náhrad podľa osobitných predpisov.
Podľa § 43 ods. 4 Zákonníka práce môže zamestnávateľ so zamestnancom dohodnúť v pracovnej zmluve ďalšie podmienky, o ktoré majú účastníci záujem, najmä ďalšie hmotné výhody.
Ak si zamestnávateľ so zamestnancom v pracovnej zmluve dohodnú poskytnutie benefitu - stimulačného príspevku, ktorý je viazaný na splnenie dohodnutých podmienok, tento benefit  predstavuje pre zamestnanca zdaniteľný príjem zo závislej činnosti a možno ho podľa zákona o dani z príjmov považovať za daňový výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov spoločnosti, ktorá ho poskytne, za podmienky, že bol zamestnancovi zdanený ako príjem zo závislej činnosti, z ktorého vzniká následne aj povinnosť odviesť odvody ako z príjmov zo závislej činnosti.
V súlade s účtovníctvom je benefit daňovým výdavkom v čase jeho účtovania v nákladoch spoločnosti (zamestnávateľa).