Prenájom majetku obstaraného z dotácií

Otázka

Spoločnosť prenajíma majetok, ktorý bol nadobudnutý z dotácii.
Akú výšku odpisov možno považovať za daňový výdavok, či len do výšky príjmov z prenájmu, alebo v príjmoch možno zohľadniť aj výnos (zúčtovanej dotácie) vo výške daňových odpisov podľa § 27 ZDP?
V akej výške sa dotácia na obstaranie odpisovaného hmotného majetku v zmysle § 17 ods. 3 písm. f) ZDP zahrnie do základu dane pri prenájme takéhoto majetku, či vo výške celého odpisu podľa § 27 ZDP, alebo vo výške odpisu do výšky príjmu z prenájmu podľa § 19 ods. 3 písm. a) ZDP?
Ako sa má postupovať v prípade, ak bol prenajatý majetok obstaraný z dotácii len sčasti?

Odpoveď

Do základu dane sa nezahŕňa podľa § 17 ods. 3 písm. f) ZDP dotácia poskytnutá na obstaranie odpisovaného hmotného majetku v zdaňovacom období, v ktorom bolo o nej účtované vo výnosoch podľa osobitného predpisu; táto dotácia sa zahrnie do základu dane počas doby odpisovania tohto majetku podľa § 26 ZDP a vo výške odpisu podľa § 27 alebo § 28 ZDP alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitej dotácie na obstaranie tohto majetku.
Daňovými výdavkami sú podľa § 19 ods. 3 písmeno a) ZDP odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku, okrem hmotného majetku poskytnutého na prenájom, pri ktorom sa do daňových výdavkov prenajímateľa zahrnujú odpisy najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie, pričom neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého hmotného majetku sa uplatní počnúc rokom nasledujúcim po uplynutí doby odpisovania hmotného majetku podľa § 26 ods. 1 ZDP do výšky príjmov z prenájmu.
Príjmom z prenájmu, nie je dotácia poskytnutá na obstaranie odpisovaného hmotného majetku, preto ju nemožno zohľadniť v príjmoch na účely § 19 ods. 3 písm. a) ZDP.

Alternatíva 1
Podľa § 17 ods. 3 písm. f) ZDP sa dotácia zahrnie do základu dane počas doby odpisovania tohto majetku podľa § 26 ZDP, vo výške odpisu podľa § 27 alebo § 28 ZDP alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitej dotácie na obstaranie tohto majetku. Zahrnutie dotácie na obstaranie odpisovaného hmotného majetku by malo mať neutrálny dopad na základ dane, preto v prípade prenajímaného majetku, ktorý bol obstaraný v plnej výške z dotácie sa aj dotácia zahrnie do základu dane vo výške zodpovedajúcej daňovému odpisu podľa § 19 ods. 3 písm. a) ZDP.
Následne, po uplynutí doby odpisovania hmotného majetku, sa aj dotácia bude zahŕňať do základu dane vo výške douplatňovaného odpisu podľa § 19 ods. 3 písm. a) ZDP.

Alternatíva 2
Dotácia sa zahrnie do základu dane podľa § 26 ZDP, vo výške odpisu podľa § 27 alebo § 28 ZDP. Daňovým výdavkom bude odpis podľa § 19 ods. 3 písm. a) ZDP do výšky príjmov z prenájmu.

Daňovník si môže zvoliť alternatívu 1 alebo alternatívu 2 na základe vlastného rozhodnutia. Rovnaký postup uplatní aj v prípade majetku, ktorý bol obstaraný z dotácie len čiastočne.