Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Priemerný prepočítaný počet zamestnancov - podmienka pri posudzovaní zatriedenia do veľkostnej skupiny

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov - podmienka pri posudzovaní zatriedenia do veľkostnej skupiny

Otázka

Na účely zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) účtovná jednotka posudzuje, okrem iného, priemerný prepočítaný počet zamestnancov. Čo sa rozumie pod pojmom „priemerný prepočítaný počet zamestnancov“?

Odpoveď

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov je jednou z podmienok, ktoré sa posudzujú na zatriedenie sa do príslušnej veľkostnej  skupiny  v  zmysle  § 2 ods. 6 až 8  zákona  o účtovníctve, ako  aj  na  povinnosti vyplývajúce z  § 17a ods. 2, § 19 ods. 1 a § 22 ods. 10 zákona o účtovníctve.

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov bol s účinnosťou od 1.1.2005 ustanovený zákonom č. 561/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., ako jedna z podmienok na účely overenia účtovnej závierky audítorom. Definícia priemerného prepočítaného počtu zamestnancov však nebola v zákone o účtovníctve upravená. V zmysle dôvodovej správy k vyššie uvedenému zákonu je priemerný prepočítaný počet zamestnancov objektívny ukazovateľ vychádzajúci zo štatistických metód. V zmysle vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 358/2011 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014 v znení neskorších predpisov, spravodajské jednotky poskytujú Štatistickému úradu SR, okrem iného, údaje o priemernom prepočítanom počte zamestnancov vo štvrťročnom výkaze o práci - Práca 2-04 (ďalej len „výkaz o práci“). Metodické vysvetlivky k obsahu výkazu o práci upravujú  postup na výpočet priemerného prepočítaného počtu zamestnancov,  ktorý  použije  aj  účtovná jednotka,  ktorá nie je   spravodajskou  jednotkou   podľa § 2 písm. b) zákona  č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.