Úvod > DPH > Odpočítanie dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Zahrnutie hodnoty tovaru premiestneného do IČS do koeficientu

Zahrnutie hodnoty tovaru premiestneného do IČS do koeficientu

Otázka:
Otázkou platiteľa DPH je, či hodnota tovaru premiestneného z tuzemska do iného členského štátu  na účely jeho podnikania (dodanie oslobodené od DPH podľa § 43 ods. 4 zákona o DPH - tovar sa zdaní v inom členskom štáte) vstupuje do čitateľa a menovateľa vzorca pre výpočet koeficientu podľa § 50 zákona o DPH?


Odpoveď:
Podľa § 50 ods. 2 zákona o DPH koeficient sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli je hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb za kalendárny rok, pri ktorých je daň odpočítateľná, a v ktorého menovateli je hodnota bez dane zo všetkých dodaných tovarov a služieb za kalendárny rok. V daňovom priznaní platiteľ dane neuvádza dodania tovarov a služieb dodaných zo sídla, miesta podnikania, prevádzkarne v tuzemsku v prípade,  ak miesto ich dodania nie je v tuzemsku. Hodnotu bez dane z dodaných tovarov a služieb, ak miesto ich dodania nie je v tuzemsku, platiteľ dane zahrnie do čitateľa aj do menovateľa koeficientu, ak ide o dodania tovarov a služieb, pri ktorých je daň odpočítateľná podľa § 49 ods. 6 zákona o DPH. Ide aj o prípady, ak platiteľ dane dodáva napr. pre inú zdaniteľnú osobu služby s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH v inom členskom štáte alebo v treťom štáte; ak dodáva tovar s montážou alebo inštaláciou s miestom dodania v inom členskom štáte alebo v treťom štáte; premiestni tovar z tuzemska do iného členského štátu, v ktorom je tovar predaný a pod. Pri uvádzaní hodnoty dodaných tovarov a služieb dodaných zo sídla, miesta podnikania, prevádzkarne v tuzemsku v prípade, ak miesto ich dodania nie je v tuzemsku, do čitateľa  aj  do  menovateľa  koeficientu vychádza  platiteľ dane  zo  záznamov  vedených  podľa § 70 zákona o DPH. Do čitateľa ani do menovateľa koeficientu platiteľ dane neuvádza  napr. hodnotu tovarov a služieb dodaných organizačnou zložkou umiestnenou v inom členskom štáte. Uvedené vyplýva aj zo záverov rozhodnutia Súdneho dvora EÚ C-388/11 Le Crédit Lyonnais, podľa ktorého  spoločnosť, ktorej ústredie sa nachádza v jednom členskom štáte, nemôže na určenie odpočítateľnej pomernej časti DPH, ktorá sa na ňu uplatňuje, zohľadniť obrat dosiahnutý jej pobočkami so sídlom v iných členských štátoch. Hodnotu tovarov a služieb dodaných zo sídla, miesta podnikania, prevádzkarne v tuzemsku v prípade, ak miesto ich dodania nie je v tuzemsku, pri ktorých daň nie je odpočítateľná podľa § 49 ods. 6 zákona o DPH, platiteľ uvedie len do menovateľa koeficientu.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že hodnotu bez dane tovarov a služieb dodaných v zahraničí platiteľ dane zahrnie do čitateľa/menovateľa koeficientu, ak ide o dodania tovarov a služieb, pri ktorých je daň odpočítateľná. Uvedené zahŕňa aj prípad, ak je tovar premiestnený do iného členského štátu a v inom členskom štáte je aj predaný. Z uvedeného dôvodu sa hodnota premiestneného tovaru nezahrnie do čitateľa/menovateľa koeficientu pri jeho premiestnení, pretože sa hodnota predaného tovaru zahrnie do koeficientu pri jeho predaji v zahraničí. Pri zahrnutí hodnoty premiestneného tovaru do koeficientu pri jeho premiestnení by dochádzalo k duplicitnému vykazovaniu jednak hodnoty premiestneného tovaru a jednak hodnoty tovaru predaného v inom členskom štáte.

 

Dátum vydania stanoviska: 22.11.2019