Náklad na PZP po predaji auta

Otázka č. 1
Spoločnosť v marci 2018 predala auto. PZP bolo platené v roku 2017 na obdobie od 01.07.2017 do 30.06.2018. Podľa oznámenia poisťovne poistenie zaniklo 20.03.2018.

Otázka č. 2
Spoločnosť predala auto v decembri 2017. Na základe Oznámenia poisťovne o ukončení poistnej zmluvy poistenie zaniká 20.12.2017. PZP bolo platené v júni 2017 na poistné obdobie od 01.07.2017 do 30.06.2018. Poistné na obdobie od 01.07.2017 do 31.12.2017 bolo v roku 2017 účtované do nákladov (účet 548) a na náklady budúcich období (účet 381) na obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018.

V obidvoch prípadoch poisťovňa oznámila, že nakoľko v poslednom poistnom období nastala poistná udalosť, na základe ktorej vznikla poisťovateľovi povinnosť nahradiť škodu, poisťovateľ má nárok na poistné za dobu do konca poistného obdobia (30.6.2018) a poisťovňa uhradené poistenie nevráti.
Pýtate sa, či poistné pripadajúce na poistné obdobie po zániku poistenia, ktoré nebude vrátené, je daňovo uznateľný náklad a ktorých zdaňovacích období sa týka (2017 alebo 2018 v súlade s časovým rozlíšením nákladov).

Odpoveď

Podľa § 9 ods. 2 v nadväznosti na § 9 ods. 1 písm. b) zákona o PZP poistenie zodpovednosti zaniká aj zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel, a to okamihom, keď nastala táto skutočnosť. V súlade s § 11 ods. 11 zákona o PZP, ak zanikne poistenie zodpovednosti pred koncom poistného obdobia, za ktoré bolo alebo malo byť zaplatené poistné, má poisťovateľ nárok na pomernú časť poistného ku dňu, keď poistenie zodpovednosti zaniklo.

Podľa § 11 ods. 12 ak zanikne poistenie zodpovednosti pred koncom poistného obdobia, za ktoré bolo alebo malo byť zaplatené poistné, a v tomto poistnom období dôjde ku škodovej udalosti, z ktorej vznikla povinnosť poisťovateľa nahradiť škodu, má poisťovateľ právo na poistné až do konca tohto poistného obdobia.

Nakoľko podľa zákona o PZP má v prípade škodovej udalosti poisťovňa nárok na nespotrebované poistné a nemusí ho vrátiť, podľa nášho názoru je možné postupovať podľa § 19 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov. To znamená alikvotnú časť uhradeného poistného po zániku poistenia, účtovanú do nákladov roka 2018 (problém č. 1), ktoré poisťovňa nevráti, resp. časovo rozlíšené poistné (účet 381), ktoré nebude vrátené, účtované do nákladov roka 2017 (problém č. 2) možno považovať za výdavok (náklad), ktorý je daňovník povinný uhradiť podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon o PZP.