Vrátenie dane zahraničnou osobou

Otázka
Zahraničná osoba podala v septembri 2012 žiadosť o vrátenie dane za rok 2011 podľa § 55a  zákona o DPH. Daň bola zahraničnej osobe vrátená v plnom rozsahu tak, ako bola žiadaná podľa podanej žiadosti o vrátenie dane. K jednej z faktúr, z ktorej bolo požadované vrátenie dane, bola vystavená opravná faktúra, ktorou sa zrušila dodávka a túto opravnú faktúru zahraničná osoba obdržala v októbri 2012. V roku 2013 podala zahraničná osoba žiadosť o vrátenie dane podľa § 55a zákona o DPH za obdobie január až marec 2012. Zahraničná osoba sa v marci 2012 zaregistrovala za platiteľa dane podľa § 5 zákona o DPH a podávala daňové priznania. V roku 2015 zahraničná osoba zistila, že uvedenú opravnú faktúru nezohľadnila v žiadnom podaní, teda vrátenú daň neopravila (nevrátila). Ako môže zahraničná osoba opraviť vrátenú daň?
 
Odpoveď
Ak je zahraničná osoba platiteľom dane v tuzemsku od marca 2012 a  je osobou povinnou platiť daň v zmysle § 69 ods. 1 zákona o DPH, opravu odpočítanej dane vykoná podľa § 53 zákona o DPH prostredníctvom dodatočného daňového priznania podaného k daňovému priznaniu za zdaňovacie obdobie október 2012, v ktorom obdržala doklad o oprave základu dane a dane, za predpokladu, že jej zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac.