Úvod > DPH > Práva a povinnosti zahraničnej osoby > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Bezodplatné dodanie tovaru v tuzemsku zahraničnou osobou

Bezodplatné dodanie tovaru v tuzemsku zahraničnou osobou

Otázka
Zahraničná osoba registrovaná pre daň podľa § 5 zákona o DPH dodala v roku 2016 bezodplatne tovar v tuzemsku slovenskej zdaniteľnej osobe registrovanej pre DPH. Zahraničná osoba si pri kúpe tohto tovaru odpočítala daň na vstupe. Otázkou zahraničnej osoby je, ako má postupovať pri bezodplatnom dodaní tovaru v tuzemsku, ktorý dodala tuzemskej zdaniteľnej osobe v nadväznosti na § 69 ods. 2 zákona o DPH po 1.1.2016? Uplatní prenos daňovej povinnosti podľa tohto ustanovenia zákona o DPH na príjemcu tovaru alebo sama ako dodávateľ podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH, je povinná odviesť daň z bezodplatne dodaného tovaru v tuzemsku?

Odpoveď
Podľa § 8 ods. 3 zákona o DPH platí, ak platiteľ dodá tovar na svoju osobnú spotrebu, dodá tovar na osobnú spotrebu svojich zamestnancov, dodá tovar bezodplatne alebo dodá tovar na ďalší iný účel ako na podnikanie a ak pri kúpe alebo vytvorení tohto tovaru vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítateľná, považuje sa takéto dodanie tovaru za dodanie tovaru za protihodnotu. Bezodplatné dodanie tovaru na obchodné účely, ak jeho hodnota nepresiahne 17 eur bez dane za jeden kus, a bezodplatné dodanie obchodných vzoriek sa nepovažuje za dodanie tovaru za protihodnotu. Cieľom ustanovenia § 8 ods. 3 zákona o DPH je, aby konečná spotreba tovaru, pri ktorého nákupe alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítateľná neostala nezdanená.
FR SR zastáva názor, že ak zahraničná osoba v tuzemsku registrovaná podľa § 5 zákona o DPH (platiteľ dane), dodá v tuzemsku  bezodplatne tovar, pri kúpe ktorého si uplatnila odpočítanie dane,  a príjemcom plnenia je  tuzemská zdaniteľná osoba, prenos daňovej povinnosti na príjemcu tovaru podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH sa neuplatní a osobou povinnou platiť daň je dodávateľ.
Základ dane sa určí podľa § 22 ods. 5 zákona o DPH. Pri dodaní tovaru podľa § 8 ods. 3 zákona o DPH je základom dane cena, za ktorú bol tovar nadobudnutý vrátane nákladov súvisiacich s nadobudnutím, a ak bol tovar vytvorený vlastnou činnosťou, základom dane sú náklady na vytvorenie tovaru vlastnou činnosťou; pri dodaní tovaru, ktorý je podľa osobitného predpisu  odpisovaným majetkom, je základom dane zostatková cena majetku zistená podľa osobitného predpisu.

 

Dátum vydania stanoviska: 08.03.2016