Úvod > DPH > Práva a povinnosti zahraničnej osoby > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Prijatie a dodanie služieb vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť zahraničnou osobou

Prijatie a dodanie služieb vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť zahraničnou osobou

Otázka
Zdaniteľná osoba so sídlom v Českej republike, ktorá má v SR zriadenú prevádzkareň, poskytuje v rámci svojho podnikania služby vzťahujúce sa k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v SR slovenskému zákazníkovi, platiteľovi DPH. Česká spoločnosť je registrovaná pre DPH v ČR a aj v SR, pričom prevádzkareň, ktorú má zriadenú v SR, sa na poskytnutí posudzovanej služby nezúčastňuje. Česká spoločnosť si objednala služby vzťahujúce sa k nehnuteľnosti umiestnenej na Slovensku u nasledovných subdodávateľov:

1.Slovenskej spoločnosti, ktorá je registrovaná pre DPH
2.Inej českej spoločnosti, ktorá nemá v SR zriadenú prevádzkareň a ani nie je registrovaná pre DPH v SR.

Ako si v obdivoch prípadoch česká spoločnosť, ktorá má v tuzemsku zriadenú prevádzkareň,  uplatní odpočítanie dane zo služieb prijatých od subdodávateľov? Kto je osobou povinnou platiť daň pri uplatnení druhej situácie, t.j. v prípade fakturácie služieb českým subdodávateľom?
 
Odpoveď
1. Služby vzťahujúce sa k nehnuteľnosti umiestnenej v SR poskytované slovenským subdodávateľom
Česká spoločnosť si objednala služby s miestom dodania podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH v SR u slovenského platiteľa dane. Slovenský subdodávateľ bude českej spoločnosti fakturovať služby so slovenskou DPH.
Ak spoločnosť so sídlom v ČR nespĺňa podmienky na vrátenie dane uvedené v § 55a ods. 2 zákona o DPH z dôvodu, že za obdobie vrátenia dane má na území SR zriadenú prevádzkareň, nemôže uplatniť postup v zmysle refundačných predpisov. Z uvedeného dôvodu má česká spoločnosť, ktorá je v tuzemsku platiteľom dane, nárok na uplatnenie odpočítania dane prostredníctvom daňového priznania. Keďže prevádzkareň zahraničnej osoby nie je samostatným právnym subjektom, v tuzemsku je registrovaná pre DPH česká spoločnosť. Táto spoločnosť si môže uplatniť odpočítanie dane z prijatých plnení, ak spĺňa podmienky uvedené v § 49 až § 51 zákona o DPH. Na túto skutočnosť nemá vplyv to, že prevádzkareň zriadená v SR sa nezúčastňuje na dodaní služby.
 
Z ustanovenia § 74 ods. 1 písm. b) zákona o DPH vyplýva, že dodávateľ služby uvádza vo faktúre identifikačné číslo pre daň príjemcu služby, pod ktorým mu bola služba dodaná. Dodávateľovi služby a aj jej odberateľovi by malo byť jasné, pod akým IČ DPH sa predmetná služba dodáva. Ak bola služba dodaná českej spoločnosti pod IČ DPH prideleným v ČR, na faktúre bude uvedené toto číslo.
V prípade vyhotovenia faktúry pre slovenského zákazníka, platiteľa dane, česká spoločnosť postupuje podľa pravidiel platných v členskom štáte, v ktorom je usadená, teda v ČR z dôvodu, že prevádzkareň, ktorú má zriadenú v SR, nezasahuje do dodávky služby a osobou povinnou platiť daň je slovenský zákazník ako príjemca služby. 
 
2. Služby vzťahujúce sa k nehnuteľnosti umiestnenej v SR poskytované českým subdodávateľom
Aby mohol byť uplatnený prenos daňovej povinnosti na príjemcu služby s miestom dodania v tuzemsku podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH, príjemcom služby musí byť zdaniteľná osoba usadená v tuzemsku a dodávateľom musí byť zahraničná osoba. V prípade príjemcu služby ide o zdaniteľnú osobu, ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko. Ak príjemcom služby je zdaniteľná osoba so sídlom v ČR, ktorá má v tuzemsku zriadenú prevádzkareň, táto osoba je osobou povinnou platiť daň, ak jej službu dodala zahraničná osoba. Uvedené platí bez ohľadu na to, či je predmetná služba určená pre túto prevádzkareň alebo nie. Posudzovanie, či sa prevádzkareň zúčastňuje na dodaní služby, platí len pre osobu poskytovateľa služby. Vyplýva to jednak z článku 192a smernice 2006/112/ES doplnenej smernicou 2008/8/ES a rovnako aj z článku 53 nariadenia 282/2011. Z otázky vyplýva, že český subdodávateľ nemá v SR zriadenú žiadnu prevádzkareň, na základe čoho spĺňa postavenie zahraničnej osoby uskutočňujúcej službu s miestom dodania v SR.
 
Ak poskytovateľom služby s miestom dodania podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH v tuzemsku je zahraničná osoba, ktorá nie je v SR usadená, a príjemcom služby je česká spoločnosť, ktorá má v SR zriadenú prevádzkareň, potom osobou povinnou platiť daň v zmysle § 69 ods. 2 zákona o DPH je príjemca plnenia – česká spoločnosť, ktorá má v SR zriadenú prevádzkareň. Táto osoba môže uplatniť odpočítanie dane, ktorú uplatnila pri prijatej službe, prostredníctvom daňového priznania, ak sú splnené podmienky uvedené v § 49 až § 51 zákona o DPH. Podmienkou na uplatnenie práva na odpočítanie dane je podľa § 51 ods. 1 písm. b) zákona o DPH uvedenie dane v záznamoch podľa § 70 zákona o DPH. 
 
Ak poskytovateľom služby s miestom dodania podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH v tuzemsku je zahraničná osoba, ktorá nie je v SR usadená, a príjemcom služby by bola česká spoločnosť, ktorá nie je v SR usadená (nemá v SR zriadenú prevádzkareň), prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH nie je možný.