Oneskorená registrácia zahraničnej osoby

Otázka
Zdaniteľná osoba, ktorá nie je v tuzemsku usadená (ďalej len zahraničná osoba), kúpila od slovenského platiteľa DPH tovar patriaci do kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka (železo a oceľ), pričom dodanie tovaru nebolo spojené s jeho odoslaním ani prepravou mimo SR. Predmetný tovar bol následne v roku 2015 dodaný slovenskému platiteľovi DPH, ale zahraničná osoba nebola v čase dodania tovaru registrovaná pre DPH v SR. Zahraničná osoba sa pýta, či si môže spätne uplatniť tuzemský prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. g) zákona o DPH za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom dane a či je povinná opraviť faktúry za predmetné dodania s uplatnením DPH v súlade s § 69 ods. 1 zákona o DPH na všetky dodania tovaru bez ohľadu na výšku celkového základu dane za dodanie tovarov uvedeného vo vyhotovených faktúrach?

Odpoveď
Podľa § 69 ods. 12 zákona o DPH je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia len v tom prípade, ak dodávateľ a aj odberateľ tovaru sú v čase dodania tovaru platiteľmi DPH. To znamená, že  v prípade, ak dodávateľ tovaru nesplnil svoju registračnú povinnosť, nie je možné od odberateľa žiadať, aby dodatočne zdanil ako príjemca plnenia dodanie tovaru. Ak zahraničná osoba nesplnila svoju registračnú  povinnosť, na základe čoho sa v čase dodania tovaru neuplatnil prenos daňovej povinnosti, je táto zahraničná osoba povinná za obdobie, za ktoré mala byť platiteľom dane, zdaniť dodanie tovaru. V daňovom priznaní podanom podľa § 78 ods. 9 zákona o DPH zahraničná osoba uvedie daň z tovaru patriaceho do kapitol 72 spoločného colného sadzobníka, ktorú je povinná platiť podľa § 69 ods. 13 zákona o DPH, bez ohľadu na výšku základu dane uvedeného na faktúre. V daňovom priznaní podanom podľa § 78 ods. 9 zákona o DPH má zahraničná osoba nárok na odpočítanie dane len tej dane, ktorá sa viaže na tovary, ktoré použila na dodanie tovarov v období, za ktoré mala byť platiteľom dane, a to v rozsahu a za podmienok podľa § 49 a 51 zákona o DPH.