Úvod > DPH > Práva a povinnosti zahraničnej osoby > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Dodanie kovového odpadu v tuzemsku zahraničnou osobou

Dodanie kovového odpadu v tuzemsku zahraničnou osobou

Otázka:
Slovenská spoločnosť - platiteľ dane vykonáva v tuzemsku opravu strojov prepravených zahraničnou osobou (predpokladáme, že koná v postavení zdaniteľnej osoby) z iného členského štátu, z ktorej ostáva kovový odpad, a tento má zahraničná osoba záujem predať platiteľovi dane vykonávajúcemu opravy strojov. Má zahraničná osoba registračnú povinnosť pre DPH v SR ako aj povinnosť odviesť DPH  z titulu tohto predaja?

Odpoveď:
Povinnosť registrácie zdaniteľnej osoby, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle nezdržiava, pred začatím vykonávania činnosti, ktorá je predmetom dane, vyplýva z § 5 ods. 1 zákona o DPH. Ak zahraničná osoba dodáva tovar, pri ktorom osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH, nemá povinnosť  v súlade s  § 5 ods. 1 písm. b) podať žiadosť o registráciu pre daň. 
Ustanovenie § 69 ods. 2 zákona o DPH je osobitným ustanovením, ktoré sa uplatní v prípade tovaru dodaného zahraničnou osobou, ak miestom dodania tovaru  je v tuzemsku. V týchto prípadoch je povinná platiť daň v tuzemsku zdaniteľná osoba, ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku, ktorej bol tovar dodaný.

Pokiaľ v posudzovanom prípade budú stroje po vykonaní opravy vrátené späť do iného členského štátu, nie je naplnený § 11 ods. 8 zákona o DPH, v zmysle ktorého sa  premiestnenie hnuteľného majetku zahraničnou osobou nepovažuje za nadobudnutie tovaru v tuzemsku, t. j.  premiestnenie  hnuteľného majetku zahraničnej osoby do tuzemska za účelom vykonania opravy a jeho následného vrátenia podlieha výnimke z premiestnenia tak, ako existujú výnimky pri premiestnení tovaru z iného členského štátu do tuzemska podľa § 8 ods. 4 zákona o DPH, v danom prípade podľa  písm. f).
Oprava hnuteľného majetku predstavuje jeden zmluvný vzťah medzi zahraničnou osobou - ako objednávateľom a tuzemským platiteľom dane, vykonávajúcim opravy strojov. Pri dodaní služby zahraničnej osobe, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby, sa miestom dodania služby určí miesto, kde má táto osoba sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v súlade s § 15 ods. 1 zákona o DPH.

Dodaním kovového odpadu, ktorý ostáva po oprave strojov v tuzemsku, dochádza k novému zmluvnému vzťahu, t. j. k prevodu práva nakladať s tovarom ako vlastník zo strany zahraničnej osoby - ako predávajúceho na kupujúceho,  tuzemského platiteľa dane.
Zákon o DPH v § 8 vymedzuje, čo sa rozumie dodaním tovaru - prevod práva nakladať s hmotným majetkom ako vlastník, z čoho vyplýva, že v okamihu dodania kovového odpadu predávajúcim pôjde o dodanie tovaru v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) zákona o DPH. Daňová povinnosť z dodania tovaru je prenesená na tuzemského platiteľa dane podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH a deň vzniku daňovej povinnosti  sa posúdi v súlade s § 19 ods. 1, prípadne ods. 4 zákona o DPH.

 

Dátum vydania stanoviska: 05.03.2020