Úvod > DPH > Práva a povinnosti zahraničnej osoby > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Vrátenie dane zahraničnej osobe z dovezeného tovaru v SR

Vrátenie dane zahraničnej osobe z dovezeného tovaru v SR

Otázka
Zahraničná osoba z tretieho štátu z Číny v roku 2015 dovážala tovar do tuzemska, ktorý následne predávala v SR slovenskej firme; z toho dôvodu bola v SR registrovaná podľa § 5 zákona o DPH, t. j. tovar predávala s 20 % sadzbou dane a uplatňovala si odpočet dane z dovezeného tovaru na základe JCD. V roku 2016 pokračuje daná osoba v tejto činnosti, ale z titulu novely zákona o DPH platnej od 01.01.2016 v dôsledku  zmeny ustanovenia § 69 ods. 2 zákona o DPH nie je tejto zahraničnej osobe jasné, či si môže uplatniť odpočet dane z dovezeného tovaru na základe JCD prostredníctvom daňového priznania k DPH alebo prostredníctvom žiadosti o vrátenie dane podľa § 57 zákona o DPH, pretože Čína neposkytuje vrátenie dane slovenským platiteľom (§ 58 ods. 5 zákona o DPH).

Odpoveď
Podľa § 49 ods. 9 zákona o DPH platiteľ registrovaný pre daň podľa § 5, ktorý spĺňa podmienky na vrátenie dane podľa § 55a alebo § 56, nemôže uplatňovať odpočítanie dane z tovarov a služieb prostredníctvom daňového priznania okrem odpočítania dane z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods.1 zákona o DPH. Daná zahraničná osoba nepoužije dovezený tovar v roku 2016 na dodávky tovarov a služieb, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH, a z tohto dôvodu si nemôže odpočítať daň z dovezeného tovaru prostredníctvom daňového priznania.
Spoločný systém DPH zaručuje neutralitu, čo sa týka daňového bremena všetkých hospodárskych činností platiteľa bez ohľadu na účely a výsledky týchto činností, pod podmienkou, že tieto v zásade podliehajú DPH. Podľa § 56 ods. 2 písm. a) zákona o DPH má zahraničná osoba z tretieho štátu nárok na vrátenie DPH, ak je identifikovaná pre DPH alebo obdobnú všeobecnú daň zo spotreby v treťom štáte, pričom podľa § 57 ods. 2 písm. b) zákona o DPH musí k žiadosti o vrátenie DPH doložiť okrem iného aj potvrdenie daňového úradu tretieho štátu osvedčujúce, že je identifikovaná pre DPH alebo obdobnú všeobecnú daň zo spotreby.
Ministerstvo financií SR vo veci  uplatnenia § 58 ods. 5 zákona o DPH už zaujalo stanovisko, že zahraničnej osobe z tretieho štátu, ktorý nemá zavedenú DPH alebo obdobnú všeobecnú daň zo spotreby, ktorou by boli zaťažené kúpené tovary a služby, sa priznáva nárok na vrátenie DPH, pretože sa takýto štát posudzuje, akoby poskytoval vrátenie dane našim platiteľom DPH.
Podľa čl. 2 ods. 1 a čl. 3 ods. 1 štvrtej vety trinástej smernice Rady 86/560/EHS členský štát vráti DPH zahraničnej osobe z tretieho štátu, ak žiadateľ poskytne dôkaz o tom, že sa zaoberá ekonomickou činnosťou v súlade s aktuálnym čl. 9 ods. 1 smernice Rady 2006/112/ES. Skutočnosť, že zahraničná osoba dováža tovar a následne ho predáva s miestom dodania v tuzemsku, je dôkazom o tom, že zahraničná osoba je osobou, ktorá vykonáva ekonomickú činnosť, a to na území tuzemska, pričom daňová povinnosť je prenesená na príjemcu plnenia.
Z uvedeného vyplýva, že je možné, vychádzajúc z popisu prípadu, danej zahraničnej osobe vrátiť DPH prostredníctvom podanej žiadosti podľa § 57 zákona o DPH.